Výbor ČSI
Aktuality / Novinky
Stanovy
Přihláška
Vzdělávací akce
Kontakty
Referenti


S t a n o v y
 

Česká společnost pro implantologii - občanské sdružení


Zakládající členové: Prof. MUDr. Németh Tibor Dr.Sc.
Doc. MUDr. Gojišová Eva
MUDr. Hrkal Jiří
Čestní členové: Dr. Streckbein Roland
Dr. Hassenpflug Rainer 

I.

Základní ustanovení 

§ 1

Název a sídlo 

1. Tyto stanovy upravují činnost dobrovolného občanského sdružení s názvem Česká společnost pro implantologii – občanské sdružení (dále jen ČSI - o.s.) 

2. Sídlem ČSI - o.s. je 3. LF UK, stomatologická klinika, Ruská 87, 100 00 Praha 10 

3. ČSI - o.s. je dobrovolným sdružením občanů, jehož činnost se řídí zákonem č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů a ostatními právními předpisy České republiky. Sdružuje praktické zubní lékaře se zájmem o implantologii, stomatochirurgy parodontology, zubní protetiky,ortodontisty, zubní techniky, hygienistky a zubní sestry , studenty oboru zubní lékařství a ostatní zájemce o dentální implantolgii. 

4. ČSI - o.s. je právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou sdružující občany pro činnost upravenou těmito stanovami. Sdružuje své členy, kteří přijali společný název a vnitřní uspořádání organizace 

§ 2

Cíle činnosti

 Hlavním cílem ČSI - o.s.je systematické vzdělávání a zvyšování odborné způsobilosti v oboru dentální implantologie členů i nečlenů ČSI - o.s. a seznamování je s nejnovějšími technikami, materiály a přístroji. 

K tomu požívá tyto činnosti: 
1. systematické základní vzdělávání tzv. ČSI Curriculum Implantologie (naši i zahr. Lektoři) 
2. systematické další vzdělávání tzv. ČSI Continuum Implantologie ( naši i zahr. lektoři) 
3. pořádání kongresů a seminářů s účastí našich i zahraničních odborníků 
4. pořádání výstav s implantologickou tematikou 
5. publikací odborných článků v časopisech 
6. vydáváním odborných publikací pro členy i nečleny ČSI - o.s. 

Základem činnosti je spolupráce s ostatními implantologickými odbornými společnostmi a kluby, fyzickými a právnickými osobami v ČR a ostatních státech, především s Německou impl. spol.- DGI. Při své činnosti se řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy, stanovami a rozhodnutím statutárních orgánů a shromážděním členů ČSI - o.s. 

II.

Členství 

§ 3 

Členem ČSI - o.s. se stává každá osoba, starší osmnácti let, splňující podmínky pro výkon činnosti: 
Praktický zubní lékař, stomatochirurg, parodontolog, ortodont, student LF -obor zubní lékařství, zdravotní sestra a hygienistka, zubní technik, ortodontista a další obdobné profese podle zvláštních právních předpisů. Členství vzniká na základě vyplněné přihlášky a zaplacením členského příspěvku. 

§ 4

Zánik členství

Členství v ČSI - o.s. zaniká: 
1. písemnou dohodou 
2. Vystoupením 
3. Vyloučením 
4. Úmrtím

§ 5

Dohoda

Členství končí na základě písemné dohody člena a Sdružení ke dni uvedeném v této dohodě. 

§ 6

Vystoupení

Člen může ze družení vystoupit písemným oznámením prezidentu Sdružení. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení z Sdružení.

§ 7

Vyloučení

Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
- člen závažně porušuje své členské povinnosti stanovené stanovami 
- člen jedná v rozporu se zájmy Sdružení, zejména neplatí ve stanovené lhůtě příspěvek. 

§ 8

Úmrtí

Úmrtím člena Sdružení zaniká automaticky jeho členství ve Sdružení 

III. 

Práva a povinnosti členů ČSI - o.s.

§ 9

Základní členská práva

- Podílet se na řízení a kontrole činnost ČSI - o.s. přímo nebo prostřednictvím volených orgánů 
- Volit a být volen do orgánů ČSI - o.s. 
- Předkládat návrhy na zlepšení činnosti ČSI - o.s., vznášet připomínky a být informován o činnosti ČSI - o.s. 
- Podílet se na výhodách, které poskytuje členství v ČSI - o.s. 

§ 10

Základní členské povinnosti

Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů ČSI - o.s. 
Aktivně se podílet na činnosti ČSI - o.s. 
Platit řádně členské příspěvky 

IV.

§ 11

Majetkové vztahy

Majetkové vztahy ČSI - o.s. se řídí platnými právními předpisy a stanovami 
ČSI - o.s. ČSI - o.s. založí a vede účet u peněžního ústavu 
ČSIo.s. hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných především z příspěvků a ostatních činností. 

V.

§12

Orgány ČSI - o.s.

ČSI - o.s. spravuje své záležitosti za účasti členů prostřednictvím: 
Členské schůze 
Prezidenta a viceprezidentů 
Výboru ČSI - o.s. 

§ 13

Členská schůze

Nejvyšším orgánem ČSI - o.s. je členská schůze, kde členové uplatňují své právo řídit záležitosti, kontrolovat činnost ČSI - o.s. a jeho orgánů. 
Členskou schůzi svolává písemnou pozvánkou prezident podle potřeby. 
Členská schůze je usnášení schopná, zúčastní-li se jí nadpoloviční většina členů.
Na členské schůzi má každý člen jeden hlas, člen může zmocnit jiného člena, aby jej zastupoval.
Do působnosti schůze patří: přijímat a měnit stanovy 
   volit a odvolávat prezidenta a viceprezidenta 
   rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje ČSI - o.s. 
   schvalovat výši příspěvku členů ČSI - o.s. 
   rozhodovat o vyloučení členů 

Z jednání členské schůze se pořizuje zápis. 

§14

Prezident a viceprezident

Prezident a viceprezident jsou statutárními orgány, kteří zastupují ČSI - o.s. navenek. Rozhodují o záležitostech ČSI - o.s., které nejsou stanovami vyhrazeny členské schůzi. 
Členská schůze volí ze svých členů prezidenta a viceprezidenta. 
Za výkon své funkce se zodpovídají členské schůzi. 
Zastupují ČSI - o.s. vůči jiným právním subjektům, mají podpisové právo s jsou zmocněni k veškerým jednáním ČSI - o.s. 
Prezident a viceprezident jednají jménem ČSI - o.s. každý samostatně. 

§ 15

Výbor ČSI - o.s. 

Výbor ČSI - o.s. je pětičlenný a je volen přímou volbou členskou schůzí. 

VI.

§ 16

Hospodaření ČSI - o.s. 

ČSI - o.s. hradí své potřeby a náklady z příjmů ze své činnosti ,členských příspěvků a dalších zdrojů. 
Prezident a viceprezidenti zajišťují za každý rok sestavení řádné účetní závěrky, které předkládají členské schůzi. 
ČSI - o.s. vede účetnictví v souladu s platnými obecně závaznými předpisy. 

VII.

§ 17

Zánik Sdružení 

Sdružení - ČSI - o.s. zaniká v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.

VIII.

Závěrečná ustanovení

§ 18

Zastupování a podepisování za Sdružení

1. Sdružení zastupuje prezident a viceprezident.
2. Podepisování za Sdružení provádí prezident nebo viceprezident. 

§ 19

1. Vztahy vyplývající z těchto stanov, právní následky s nimi spojené a řešení otázek s tím souvisejících, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 83/ 1990 Sb. A ostatních platných právních předpisů 
2. Tyto Stanovy byly přijaty na ustanovující schůzi dne 16. 11. 2006 

V Praze dne 16.11.2006