Výbor ČSI
Aktuality / Novinky
Stanovy
Přihláška
Vzdělávací akce
Kontakty
Referenti

Curriculum implantologie ČSI

Archiv aktualit/novinekUpozornění! - Zrušení AKCE ze dne 20. a 21.3. 2020

Implantáty a náhrada zubů – Protetika I.díl
Akce 20. a 21.3. 2020 se ruší z důvodu bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru
Upozornění! - Změna termínu

10. Management měkkých tkání a protetické a estetické aspekty
ZMĚNA Termín: 5.6. – 6.6.2020

Pátek: 15.00-19.00 hod.
Sobota: 9.00-17.00 hod.
Referent: Doz.Dr.Gerhard Iglhaut – prezident DGI
   8. cyklus Curricula implantologie ČSI 2019 -2020
   „ mystická 8“ - správné rozhodnutí je ve Vašich rukách!!!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v roce 2019 uplyne 10 let, kdy česká společnost pro implantolgii zahájila vzdělávání v dentální implantologii – Curriculum implantologie ČSI pro lékaře. Implantologické ošetření se zařadilo mezi standardní léčebné postupy v stomatologické praxi. Implantologie se neustále vyvíjí a mění. Moderní techniky a metody dnes umožňují poskytovat našim pacientům komplexní koncepty implantologické péče. Systematického vzdělávání a neustálý trénink je základem vašeho úspěchu u pacientů. Dosavadní úspěchy a zvyšující se zájem o systematické vzdělávání v dentální implantologii, které naše společnost ČSI ve spolupráci s Německou společností pro implantologii DGI od roku 2009 organizuje, nás přesvědčily o nutnosti a významu v tomto trendu pokračovat. Proto jsme pro vás připravili již 8. Cyklus Curricula implantologie pro lékaře, který bude zahájen v květnu 2019!
Toto vzdělávání představuje jediný „ zlatý standard“ systematického, certifikovaného vzdělávání v dentální implantologii u nás. Vysoce kvalifikovaní přednášející z univerzitních a klinických pracovišť spolu s předními implantology z terénních praxí jsou zárukou nejvyšší kvality a úspěchu. Ověřený didaktický program se neustále rozvíjí a doplňuje o vědecky podložené a prakticky orientované aktuální poznatky výzkumu a vývoje v dentální implantologii V novém cyklu bude kladen větší důraz na nácvik praktických dovedností v rámci praktických cvičení a LIVE OP, které jsou nedílnou součástí všech kurzů. Mentoring, tedy možnost diskuse a výměny zkušeností či konzultace vlastních případů se zkušenými mentory a kolegy v průběhu celého vzdělávání Vám pomůže získat informace pro bezpečné implantování i pro správné ekonomické vedení praxe. I v rámci nového 8. cyklu Curricula implantologie ČSI jsme do stávajících 15 témat pro vás opět připravili několik nových přednášek např. teoreticko - praktický kurz s tématem „ aktivní navigované implantologie“ , přednášku zabývající se problematikou ATB terapie… Mystická „8“ je nejmocnější číslo vyjadřující rozhodnost, zodpovědnost, disciplinu, sílu, vytrvalost, a zajišťuje úspěch, zisk a schopnost překonávat překážky. Proto věřím, že tato naše nabídka vzdělávání v dentální implantologii v rámci 8.cyklu Curricula implantolige bude pro vás motivací a umožní vám komplexní vzdělání v tomto oboru, které bude přínosem nejen pro vás, ale i pro vaše pacienty. Správné rozhodnutí máte ve svých rukách!

Těším se na setkání při 8.cyklu Curricula implantologie ČSI S kolegiálním pozdravem
MUDr. Jiří Hrkal
Viceprezident ČSI

Vzhledem k tomu, že počet míst je omezený na 20 účastníků, můžete se již nyní registrovat zasláním
Závazné přihlášky, kterou najdete na www.implantologiecsi.cz v rubrice Přihláška na mailovou adresu info@implantologiecsi.cz
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v tomto roce, kdy naše společnost ČSI slaví 10. výročí od svého založení, jsme pro vás připravili celou řadu zajímavých vzdělávacích akcí o čemž svědčí váš velký zájem. Květnového Mezinárodního kongresu ČSI se zúčastnilo na 200 účastníků, oba právě probíhající cykly Curricula implantologie jsou plně obsazené a Continuum implantologie se zajímavým tématem - „Plastická partodontální chirurgie tkání v okolí zubů a implantátu“, který se koná 12. listopadu bylo zaplněno během týdne.
Velice si vážíme vašeho zájmu a proto jsme připravili nový, již 6. cyklus Curricula implantologie, který bude zahájen v březnu 2017 a který obsahuje celou řadu novinek.
Vzhledem k neustálému a rychlému rozvoji dentální implantologie jsme přidali další již 14.téma.
Nový cyklus tak obsahuje 11 – jeden a půldenních a 3 jednodenní kurzy, tedy 156 hodin teorie a praxe pod vedením vysoce kvalifikovaných přednášejících a školitelů z České republiky a z Německa. I když cena celého cyklu zůstává nezměněná, přidali jsme jako dárek k našemu výročí další již třetí Introdukční kurz zdarma!!!
Vzhledem k většímu počtu kurzů jsme upravili i časový průběh celého cyklu, který bude probíhat od března 2017 do listopadu 2018, a výuka tak bude intenzivnější.
Na základě zájmu o vzdělávání pro dentální hygienistky, sestry a asistenky v oboru dentální implantolgie bude začátkem roku 2017 zahájeno Curriculum implantologie pro hygienistky, sestry a asistentky, zaměřené především na praktickou výuku v oblasti asistence při implantaci, hygienické předpisy, péče o pacienta v průběhu celého implantologického ošetření i v následné péči.

Věřím, že naše nabídka vzdělávání v dentální implantologii bude pro vás nejen zajímavá, ale především vám umožní komplexní vzdělání a přinese nejnovější poznatky tomto oboru, které budou přínosem nejen pro vás , ale i pro vaše pacienty.

Těším se na setkání při některém z uvedených kurzů.

S kolegiálním pozdravem

Prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.
Prezident ČSI

Podrobný program

Referent - Prof. Dr. Ralf Rössler


Mezinárodní kongres České společnosti pro implantologii

Ve dnech 19.-20.5.2016 se konal mezinárodní implantologický kongres k 10. výročí založení České společnosti pro implantologii a k 80. narozeninám prof. MUDr. Tibora Németha, DrSc.

Odborný program byl zahájen 19.5.2016 přednáškami významných autorů z České republiky a ze Slovenska.

Tematicky byl věnován zejména pracovním postupům, které se dají využít jak v klinické, tak v ambulantní praxi. Jednalo se o významu plánu ošetření z hlediska protetika ( prof.Dostálová,T.) a o vztahu mezi tkáněmi, průměrem, délkou a pozicí implantátu (Dr.Kříž,P.). Nové možnosti v oblasti augmentace nabízí kortikální kostní bariéra s kolagenem (Dr. Hrkal,J.,prof. Németh,T.)

Otázkou osteoporózy a implantologického ošetření se zabývala přednáška kolegů z Košic (dr.Ivančo,J.,Dr.Kysel,M., Dr.Ivančová, E.).

Přednášky o použití enzymů v dentální hygieně a v implantologii (doc.Wald,M.), o některých typech gingivitid, které mohou významně ohrozit implantologické ošetření (doc.Dřízhal,I.), či o profesionálním ošetřování implantátů (Moravcová,M.) a odstranění zubního plaku pomocí aerosolu (Charvát,J.), byly určeny jak lékařům, tak především dentálním hygienistkám. Velký ohlas u lékařů a dentálních hygienistek vyvolala přednáška o ekonomických aspektech dentální hygieny v provozu zubní praxe (Krabec,T.).

Na závěr prvního dne proběhly Workshopy pod záštitou firem Dentamed, JPS s.r.o., EMS a Philips Česká republika, které končily až ve večerních hodinách.

Druhý den kongresu byl zahájen přivítáním hostů, děkana 3.LF UK prof. MUDr. Michala Anděla,CSc. a ředitele FN KV v Praze Doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D., MHA, past prezidenta Německé společnosti pro implantologii (DGI) doc. Dr. Gerharda Iglhauta a zástupce České stomatologické komory MUDr. I. Novického. Po úvodním slovu pana profesora Jiřího Mazánka, který zhodnotil význam díla a práce profesora Németha pro stomatologii a čelistní chirurgii, byl zahájen hlavní odborný program kongresu věnovaný problematice managementu tkání v okolí implantátu.

O důležitosti stability tkání v okolí implantátu promluvil Dr. Iglhaut. Problematikou a významem dostatečného množství tvrdých a měkkých tkání se zabývaly přednášky významných českých i zahraničních přednášejících. Dr. Rossi hovořil o augmentacích pomocí kortikální lamely s kolagenem, prof. Šimůnek o kompletní rekonstrukci chrupu dentálními implantáty, Priv.-Doz. Dr.Dr.P.Streckbei o použítí kostních bloků, Dr. Ackerman o významu metody socket & ridge preservation či dento-alveolární osteodistrakci (DAO). 
Ztrátami tvrdých a měkkých tkání a možnostmi jejich kompenzací se věnovali přednášky Dr. Hassenpfluga, Dr. Müllera či Dr. Dr.R. Streckbeina.

Zajímavé přednášky Priv.-Doz.Dr.Dr. P.Streckbeina a Dr. Hyšplera se věnovaly metodám získání a použití plasmatických růstových faktorů metodou PRGF, PRP a PRF a metodě využití kmenových buněk v implantologii o které hovořil Dr. Dr. Hildebrandt. 

Dr. Kopecká ve svém sdělení informovala o současném stavu posuzování absolutních a relativních kontraindikacích v implantologii, zejména při léčbě bisfosfonáty. Další zástupce českých implantologů Dr. Streblov hovořil o různých možnostech terapie u implantátů v tzv. kompromisních situacích. Dr. Page z Francie představil výhody a své zkušenosti s novu generací keramických implantátů.

Managementu měkkých i tvrdých tkání se týkaly i přednášky určené jak lékařům, tak zubním technikům. Synergickým efektem digitální spolupráce implantolog – zubní technik v průběhu celého implantologického ošetření pacienta s pozitivním vlivem na měkké i tvrdé tkáně se zabývala přednáška Dr. Hrkala a M.Heřmánka. Význam výběru správného typu a tvaru abutmentu pro dlouhodobou stabilitu měkkých a tvrdých tkání zazněl v přednáškách zubních techniků D.Ahlmanna a C .-H.Beckmanna.

Celý kongres probíhal ve slavnostní a přátelské atmosféře, a to i mimo přednáškový sál, kde proběhla celá řada odborných diskuzí k přednáškám, které měly vysokou úroveň. Akce se zúčastnilo přes 140 lékařů, zubních techniků, dentálních hygienistek, asistentek a studentů. Své produkty, přístroje a nástroje prezentovalo velké množství firem.

  

Ostatní fotografie naleznete ZDE

 INTERNATIONALER KONGRES
Tschechische Gesellschaft für Implantologie - Die Informationen  in deutsche SpracheProgram v němčině pouze 20. května - Programm nur in deutsche Sprache 20. Mai

PROGRAM Kongresu

Abstrakty přednášek

Podrobný program

Dr. Francisco Sánchez León - CV

Přihláška onlineVážené kolegyně, vážení kolegové,
Česká společnost pro implantologii oslaví v příštím roce 10.výročí svého založení.
Při této příležitosti vydala naše společnost brožuru s přehledem všech připravovaných vzdělávacích akcí v roce 2016 včetně pořádání Mezinárodního implatologického kongresu ve dnech 19.-20. května 2016.

Brožuru Vám na požádání i zašleme, nebo ji najdete ke stažení zde.
Opět něco nového a něco navíc v oblasti vzdělávání
v dentální implantologii!!! 


5. cyklus Curriculum implantologie ČSI leden 2016 - březen 2018

U příležitosti 10. výročí založení ČSI, bude zahájen jubilejní 5.cyklus Curricula implantologie ČSI.
Spoluprací ČSI (Česká společnost pro implantologii) a DGI ( Deutsche Gesllschaft für Implantologie) byly vytvořeny učební osnovy pro kvalifikované a certifikované vzdělávání, které se stalo "originálním" a jediným systematickým postgraduálním vzděláváním v oblasti dentální Implantologie u nás. 

Na základě mnohaletých zkušeností s tímto typem vzdělávání dochází v novém cyklu Curricula implantologie k dalšímu zvýšení úrovně jak v oblasti pedagogické, tak v oblasti odborně – teoretické i praktické. 

V oblasti pedagogické jsme zajistili opět naše i německé vysoce kvalifikované přednášející, patřící k předním představitelům evropské i světové implantologie, a kteří mají letité praktické i pedagogické zkušenosti. Vzhledem k neustálému vývoji v jednotlivých oblastech dentální implantologie jsou tito referenti každoročně prověřováni a dochází i k jejich užšímu zaměření na jednotlivá témata implantologie.

Z tohoto pohledu je i výhodou – na rozdíl od jiných podobných typů vzdělávání, že každé téma přednáší jiný lektor (přednášející), který má v tomto daném tématu maximální, aktuální informace a znalosti. Vzhledem k velkému množství informací, které účastníci v průběhu každého kurzu získávají
i k náročnosti oboru dentální implantologie, je vzdělávání z pedagogických důvodů rozvrhnuto na časový úsek několika měsíců. Absolventi tak mají dostatek času i možností nejen zvládnout a zažít náročnou odbornou problematiku, ale i si ověřit získané poznatky v praxi. V oblasti vzdělávání tak
respektujeme naše zkušenosti i zkušenosti našich kolegů z DGI, že dentální implantolgie je dynamicky se rozvíjející obor – náročný po stránce teoretické i praktické, který není možný zvládnout formou intenzivních, krátkodobých kurzů, ale systematickým, neustále pokračujícím vzděláváním. Pro ověření získaných zkušeností z daného tématu, zpracovávají účastnicí na závěr každého kurzu vědomostní test. Existuje tak okamžitá kontrola jak pro účastníky, tak pro přednášejícího o úspěšnosti kurzu. Závěrečný pohovor probíhá v příjemném prostředí a přátelském atmosféře, při kterém 
účastník, který splnil všechny teoretické i praktické požadavky, představí formou prezentace komisi se zástupci ČSI a DGI své vlastní případy, ke kterým je vedena odborná diskuse. Delší časový průběh vzdělávání má výhodu i v tom, že během této doby mají především začínající kolegové možnost sami provádět jednoduché implantace ve svých praxích na základě konzultací s přednášejícími nebo pod jejich dohledem. Konzultace vlastních případů jsou běžnou součástí nejen v průběhu každého kurzu, ale i po absolvování celého systematického vzdělávání.
V oblasti zvyšování úrovně teoretických vědomostí a praktických dovedností našich účastníků nabízí nový cyklus Curricula implantologie navíc tři kurzy se zcela novými tématy. Jedná se o téma: Implantáty a náhrada zubů – Protetika II.díl a dva introdukční (vložené) kurzy – Implantologická propedeutika a Základy digitální tomografie a Počítačem řízené chirurgie (Computed Guided Surgery).

Celý cyklus tak obsahuje 9 jeden a půl denních kurzů a 4 kurzy jednodenní – celkem 140 hodin! 
Díky oficiální „Smlouvě o spolupráci“ mezi ČSI a DGI z roku 2013 a podpoře DGI mají účastníci Curricula implantologie ČSI možnost získat stejné informace od stejných referentů za nesrovnatelně výhodnějších cenových podmínek (o více jak 50% méně jak v Německu či v jiných státech). Přitom členové ČSI jsou ještě dále cenově zvýhodněni.

Díky firmám, které podporují vzdělávací činnost ČSI, budou mít účastníci možnost vyzkoušet si v rámci praktických cvičeních různé implantační systémy, materiály, přístroje, nástroje, metody a získat tak větší zkušenosti při zavádění implantátů. Naučit se postupy při práci s tvrdými i měkkými 
tkáněmi, základní operační techniky i techniky šití, základy augmentačních metod a postupů apod. 
Praktická cvičení probíhají na fantomech, umělých čelistech i zvířecích reparátech. Součástí výuky jsou i Live OP a možnost stáží na akreditovaných pracovištích. Nově mají účastníci možnost se prakticky seznámit s prací na CB CT přístrojích, vyhodnocovat CB CT scan, pracovat s plánovacími softwary v rámci „řízené“ či „navigované“ implantace, seznámit se s plánováním i výrobou operačních šablon atd.

Pro účastníky Curricula implantologie je zajištěn i odborný časopis ZZI (JDI-Journal of Dental Implantology), kde jsou aktuální odborná sdělení v německém i anglickém jazyce.

Přednášky a výuka probíhá na akademické půdě a pod záštitou Stomatologické kliniky 3. LF Univerzity Karlovy a FNKV v Praze.

Všechny přednášky jsou tlumočeny do českého jazyka. 

Věřím, že rozšíříte řady kolegů od nás i ze Slovenska, kteří již toto vzdělávání absolvovali nebo jsou přihlášeni k novému ročníku. Máte možnost nejen získat kompletní a nejnovější poznatky z dentální implantologie a praktické dovednosti, ale i poznat mnoho nových kolegů a odborníků od nás i ze zahraničí.

S kolegiálním pozdravem
Prof. MUDr. Tibor Németh DrSc. 
Prezident ČSI 

Informace o tématech, termínech, referentech i o podmínkách pro absolvování najdete na webových stránkách www.implantologiecsi.cz 
Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na info@implantologiecsi.cz nebo na níže uvedených tel. číslech: 
00420 312 24 87 80
00420 603 83 15 35
2. setkání účastníků Curricula ČSI


  

5. – 6. Září 2015

- tedy všech dosavadních cyklů Curricula implantologie pro lékaře i dentální hygienistky a asistentky, které naše společnost pořádala. 

Letošní setkání proběhne v příjemném prostředí moravského vinného sklípku

„Vinařský dům u Mlýnků“ v Dolních Dunajovicích na jižní Moravě.   (www.umlynku.cz)

Odborný program bude opět sestaven z našich vlastních příspěvků - zkušeností, ale samozřejmě i z novinek v dentální implantologii (např. nová generace keramických implantátů Axis, navigovaná implantologie - systém IRIS…) viz. Odborný program

V případě zájmu pište na info@implantologiecsi.cz nebo hrkal@hdckladno.cz  nebo tel. 312 24 87 80

Podrobné informace 2. Setkání účastníků Curricula ČSI 

Základní organizační informace:
sobota 5.9.2015     - 8.00 hod registrace
                                 9.00 - 17.00 hod. odborný program
                                 19.00 - prohlídka sklepů s degustací vín
                                 19.30 - společná večeře - raut + konzumace vína a zábava, tanec...

neděle 6.9.2015     - 8.00-10.00hod- společná snídaně
                                10.00 - závěrečné posezení u kávy a ukončení setkání 

naplánování 3. Setkání Curriculistů 2016

Poplatek pro účastníka 2 000 Kč obsahuje: pronájem místnosti a techniky 5.9.2015
                                                                    2x coffee break v průběhu odborného programu
                                                                    1x společný oběd
                                                                    prohlídka sklepů s řízenou degustací vín
                                                                    společenský večer- večeře (teplá + studené speciality), 
                                                                    neomezená konzumace sudových vín!
                                                                    nocleh + snídaně z 5. na 6.9.2015

Poplatek pro Váš doprovod na 1osobu - 1 650 Kč: obsahuje: 5.9.2015 - společný oběd
        společenský večer-večeře+ pití + prohlídka sklep 
        nocleh + snídaně z 5.na 6.9.2015

Pro zájemce, kteří dorazí již v pátek 4.9.2015 odpoledne je možné zajisti ubytování.(550 Kč os./noc + snídaně).
V tomto případě nocleh na sobotu, páteční večeři atd. si každý hradí sám, stejně jak v případě pokud se zdržíte v neděli na oběd.
Proto prosím o přesné informace o příjezdu a počtu osob a všechny Vaše požadavky - počet 1 nebo 2-lůžkových pokojů!!!

Odborný program - program 2. Setkání účastníků Curriula

Závazná přihláška - 2. setkání účastníků Curricula ČSICurriculum implantologie ČSI 2015-2016

16. ledna 2015 bude zahájen úvodním tématem již čtvrtý cyklus Curricula implantologie ČSI pro lékaře.
Na základě podpisu oficiální „ Smlouvy o spolupráci“ mezi ČSI a DGI, která byla podepsána v listopadu 2013, dochází k dalšímu zvýšení celkové úrovně tohoto systematického vzdělávání a to především zajištěním dalších vysoce kvalifikovaných referentů, kteří jsou zárukou poskytování objektivních a kvalitních informacích, včetně používání nejnovějších metod, postupů a materiálů v dentální implantologii. 

Základní obsah a náplně jednotlivých témat, které jsou identické s Curriculem implantologie Německé společnosti pro implantologii DGI, budou zachovány a doplněny o nejnovější poznatky v implantologii. Opět tak budou mezi referenty i současný prezident Německé implantologické společnosti - Dr. G. Iglhaut, Prof. G. Dhom, který v rámci DGI zodpovídá za kvalitu vzdělávání, dále Prof. S. Wolfart, jeden z hlavních referentů a specialistů DGI pro implantologickou protetiku, Dr.Dr. R. Rössler specialista na problematiku vztahu mezi parodontologií a implantologií či Dr. Dr. P. Streckbein a Dr. R. Hassenpflug z Institutu pro implantologii v Limburgu (IZI) – specialisté v oboru orální a maxilofaciální chirurgie a augmentačních postupů a metod.

Další zárukou kvality je i účast našich předních implantologů Prof. MUDr. A. Šimůnka a MUDr. D. Kopecké, Ph.D. ze Stomatologické kliniky v Hradci Královém. Novou tváří mezi referenty je Prof. Dr. Frank Schwarz z Heinrich-Heine-University v Düsseldorfu, současný viceprezident DGI, který se specializuje na problematiku periimplantitid a komplikací implantologického ošetření. Pravidelnou součástí všech kurzů jsou praktická cvičení k probíraným tématům, ukázky Live-operací i pravidelné prezentace firem, které na našem trhu nabízejí implantační systémy, materiály, přístroje a nástroje pro dentání implantologii.

Pro účastníky Curricula implantologie je zajištěn i odborný časopis ZZI (JDI-Journal of Dental Implantology), kde jsou aktuální odborná sdělení v německém i anglickém jazyce.

Přednášky a výuka probíhá na akademické půdě a pod záštitou Stomatologické kliniky 3. LF Univerzity Karlovy a FNKV v Praze.

Všechny přednášky jsou tlumočeny do českého jazyka. 

Celý cyklus je zakončen odborným pohovorem, testem a udělením Certifikátu. 
Informace o tématech, termínech, referentech i o podmínkách pro absolvování najdete na webových stránkách www.implantologiecsi.cz 
Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na info@implantologiecsi.cz nebo na níže uvedených tel. číslech.

Věřím, že rozšíříte řady kolegů od nás i ze Slovenska, kteří již toto vzdělávání absolvovali nebo jsou přihlášeni k novému ročníku. Je zde možnost nejen získat kompletní a nejnovější poznatky z dentální implantologie, ale i poznat mnoho nových kolegů a odborníků od nás i ze zahraničí.

S kolegiálním pozdravem
Prof. MUDr. Tibor Németh DrSc. 
Prezident ČSI 1. Setkání účastníků Curricula implantologie ČSI 2014

V sobotu 31. května a v neděli 1. června se uskutečnilo setkání účastníků všech doposud pořádaných cyklů Curricula implantologie jak pro lékaře, tak i pro dentální hygienistky a asistentky, které pořádá Česká společnost pro implantologii. S nápadem pravidelného setkávání přišli sami účastníci. Smyslem samotného akce není jen možnost setkání kolegů, kteří spolu strávili dva roky při vlastním vzdělávání, možnost poznat nové kolegy a přátele z ostatních cyklů z celé republiky a Slovenska, ale i v rámci odborného programu podělit se s ostatními o své “ úspěchy a neúspěchy“ z vlastní 
implantologické praxe. Setkání se zúčastnilo 27 lékařů a dentálních hygienistek z České i Slovenské republiky.
Dvoudenní odborný program byl sestaven z přednášek a ze sdělení samotných účastníků, jejichž obsah byl zaměřen na implantologickou problematiku v terénní praxi.
Dr. Vlnař ve své úvodní přednášce představil perfektně zdokumentovanou kazuistiku o spolupráci implantologa s ortodontistou. Dr. Hrkal ve své přednášce seznámil účastníky se současnou situací a možnostmi v oblasti „navigované“ (Computer Aided Surgery) a „řízené“ (Guided) implantologie u nás. 
Pak již následovala řada sdělení a kazuistik s s úspěchy, ale především s neúspěchy a problémy při ošetření pacientů implantáty, se kterýmijsme se setkali v průběhu diagnostiky, plánování či v průběhu vhojovací nebo protetické fáze. Zajímavou přednášku pro přítomné dentální hygienistky, ale určitě i pro lékaře, o prvních zkušenostech s přístrojem PA-ON v ordinaci dentální hygienistky, přednesla dentální hygienistka Ch.Slavíková,DiS.
Po každém sdělení byl dán prostor pro naprosto „otevřenou“diskuzi, kde mohli všichni účastníci vyslovit svůj názor k dané problematice. Atmosféra byla kolegiální a naprosto přátelská. Diskuze se přenesla i do sobotního večerního společenského programu, který byl určen zábavě, jídlu a tanci. Celá akce vyústila v jednoznačný závěr – toto setkání v příštím roce zopakovat. 
Příští setkání účastníků Curriucula implantologie ČSI, na které si již nyní dovoluji pozvat nejen všechny účastníky jednotlivých kurzů, ale i všechny členy ČSI, se tedy uskuteční příští rok(květen,červen), tentokráte pravděpodobně u našich kolegů na Slovensku. 
O přípravách vás budeme včas informovat.
Informace najdete i na našich webových stránkách www.implantologiecsi.cz 

Program: 
Sobota 31.5.2014
15.00-15.05 - Přivítání účastníků a zahájení
15.05-15.50 - Dr. Vlnař Pavel
- „Spolupráce ortodontisty a implantologa“- přednáška
15.50-17.00 - Dr. Hrkal Jiří - „Navigovaná(Computer Aided Surgery) a Řízená(Guided) implantologie- současná situace u nás“- přednáška
17.00-17.15 - Přestávka
17.15-17.30 - Dr. Magát Jakub - „Implantáty ve zbytkovém chrupu“- kazuistika
17.30-17.45 - Dr. Šimek Petr - „Rozšíření připojené gingivy v okolí implantátu“- kazuistika
17.45-17.55 - Dr. Karlíková Radoslava - „Komplikace při ošetření implantátů“- kazuistika
17.55-18.00 - Závěrečná diskuse


Neděle 1.6.2014
9.00-9.20 - Dr. Righi Daria - „Ošetření HČ fixní náhradou- 6 implantátů+ oboustranný SL“- kazuistika ke konzultaci
9.20-9.35 - Dr. Krebsová Anna - „Implantologická kazuistika“
9.35-9.50 - Dr. Hrkal Jiří - „Selhání implantátu ve fázi hojení“
9.50-10.00 - Přestávka
10.00-10.15 - Mgr. Křížová Petra,DiS. - „Periimplantitida v ordinaci DH“
10.15-10.30 - Slavíková Charlotta.DiS. - První zkušenosti s přístrojem PA-ON v ordinaci DH“
10.30-10.45 - Dr. Kökény Pavol - „Omyl v diagnostice, stanovení léčebného plánu a následné terapie implantáty-kazuistika“
10.45-11.00 - Dr. Zupka Robert - „Úspěchy či neúspěchy začínajícího implantologa“
11.00-11.15 - Dr. Hanus Michal - „Okamžitá implantace s okamžitým zatížením provizorní náhradou dolních řezáků“ 
Za výbor ČSI
MUDr. Jiří Hrkal
Hodnocení 2.tématu Curricula-Doc.Dřízhal

Curriculum implantologie – 2.téma – Implantologie vs. Parodontologie vs. Endodoncie

25. ledna 2014 se uskutečnil druhý kurz v rámci 3.cyklu Curricula implantologie pro lékaře.
Velice zajímavé téma přednesl Dr. Ralf Rössler – referent DGI. Přednáška svým obsahem
vyvolala velký ohlas u všech účastníků. Dovolte nám zveřejnit i hodnocení vzácného hosta,
který přijal naše pozvání k účasti pan Doc. MUDr. Ivo Dřízhala CSc. ze Stomatologické kliniky v Hradci Králové

Ohlasy a hodnocení:
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Česká společnost pro implantologii pořádá pravidelná školení pro frekventanty zařazené do systematického vzdělávání v dentální implantologii. Měl jsem možnost se jednoho z těchto školení zúčastnit díky pozvání vedení této společnosti , jmenovitě MUDr. Jiřího Hrkala. Školení probíhalo ve Školícím centru Stomatologické kliniky 3.LF UK ve Fakultní nemocnici KV v Praze 26.1.2014. Zúčastnilo se celkem 21 zubních lékařů z Čech ,Moravy i Slovenska, zařazených do vzdělávacího cyklu Curriculum implantologie.
Hlavním, ale také jediným přednášejícím, byl dr. R. Rössler z Německa, který vyučuje na Dentální Fakultě v Magdeburgu, ale současně má i soukromou praxi.. Náplň byla zaměřena na parodontologii, protože, jak řečník uvedl, pro implantologa je nezbytné znát základy diagnostiky a také léčby nemocného parodontu.
Z toho vyplývá i náplň, shrnutí poznatků a praktického dopadu znalosti etiologie pro vznik zánětu, což znamená systematická dentální hygiena zaměřená na jeho odstraňování, které je zcela prioritní. Podávání antibiotik je zbytečné až na vzácné výjimky. Další část osvětlila diagnostické postupy a význam jednotlivých indexů a zaměření na význam sondáže.. Dalším důležitým bodem je rtg vyšetření. Kombinace klinického a rtg vyšetření dává možnost stanovit rychle a poměrně přesně diagnózu a následně sestavit léčebný plán.
Léčba je převážně konzervativní, cílená na využití kyret a kvalitních ultrazvukových přístrojů. Jen poměrně menší procento pacientů potřebuje chirurgické výkony na parodontu.
Celá přednáška byla doprovázená velmi názornou obrazovou dokumentací a srozumitelným slovním doprovodem, který byl tlumočen svižným způsobem z němčiny do češtiny. Překladatelce dr Anně Krebsové patří poděkování a pochvala. Zájem o problematiku potvrdily četné dotazy účastníků.
Nakonec přednáškového cyklu účastníci vyplnili test, aby si ověřili, jak oni, tak i organizátoři, jak přednesenou tematiku zvládli.
Pořadatelům lze nejen poděkovat , ale také ocenit za výběr pozvaného přednášejícího. Byl to zdařilý den.

doc. MUDr Ivo Dřízhal, CSc.
předseda České parodontologické společnosti


 
Vzdělávání ČSI v dentální implantologii slaví úspěchy


1.Ocenění činnosti ČSI v oblasti vzdělávání – Smlouva mezi ČSI a DGI o spolupráci

Od svého založení v roce 2006 nabízí ČSI, jako první a jediná u nás, ucelené a certifikované postgraduální vzdělávání lékařů, zubních techniků, dentálních hygienistek a asistentek se zájmem o dentální implantologii. Vzdělávání, která probíhají na klinickém pracovišti ve Výukovém centru Stomatologické kliniky 3.LF UK v Praze a na akreditovaných pracovištích, je také kontrolováno a pozitivně hodnoceno zástupci Německé společnosti pro implantologii DGI, kteří zodpovídají za úroveň vzdělávání v Německu.
Na základě této skutečnosti byli zástupci České společnosti pro implantologii pozváni k podpisu oficiální smlouvy o spolupráci zejména v oblasti vzdělávání s Německou implantologickou společností. Dokument o odborné, vědecké a pedagogické spolupráci byl slavnostně podepsán představiteli obou společností 29. Listopadu 2013 při příležitosti 27. Kongresu DGI ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Členy delegace ČSI byli :
prezident ČSI prof. MUDr.Tibor Németh DrSc.
Viceprezident ČSI MUDr. Jiří Hrkal
Členka výboru ČSI MUDr. Anna Krebsová
Člen ČSI-zástupce studentů Michal Čičmanec (student LF UK v Hradci Králové)

Kromě další podpory ze strany DGI při zajišťování kvalifikovaných přednášejících se dohoda týká i možnosti organizace vzdělávání a účasti našich lékařů na pracovištích v Německu a naopak účast německých lékařů na akcích České společnosti pro implantologii konaných na akademické půdě Univerzity Karlovy v Praze. První vzdělávací akce ČSI tohoto typu proběhne již v dubnu 2014 v Kolíně nad Rýnem. Jedná se o Continuum s tématikou „Digitální fotografie v implantologii“, které je určeno jak pro lékaře, tak zubní techniky i dentální hygienistky a asistentky.


2. Curriculum implantologie ČSI – 3.cyklus zahájen!
Stoupající zájem o vzdělávání v dentální implantologii, které pořádá Česká společnost pro implantologii, se projevil rekordním zájmen 21 lékařů o nový, již třetí cyklus, který byl zahájen 15. Listopadu 2013 přenáškou profesora Šimůnka a Dr.Kopecké ze Stomatologické kliniky v Hradci Králové na téma „Úvod do implantologie“. Další témata tohoto dvouletého cyklu přednášek budou přednášet opět lektoři z německé implantologické společnosti DGI, kteří mají s tímto typem vzdělávání více jak 15leté zkušenosti. Přednášky, které mají vysoký odborný standard jsou vždy doplňovány informacemi o nových a současných trendech v dentální implantologii. Po každém teoretickém sdělení následují praktická cvičení na modelech, zvířecích preparátech nebo ukázkové live operace. Vždy je dán prostor pro diskuzi a výměnu názorů na odbornou problematiku. Na závěr každého 
kurzu je připraven kontrolní test z právě probírané tématiky.
3.Úspěšné zakončení 2.cyklu Curricula implantologie ČSI
23. listopadu byl závěrečným tématem zakončen 2.cyklus Curricula implantologie ČSI, kterého se zúčastnilo, stejně jako prvého cyklu, 18 lékařů z České republiky, Slovenska a Rakouska. Součástí tohoto posledního kurzu byl i závěrečný odborný pohovor účastníků, kterého se mohli zúčastnit jen ti, kteří měli 100%účast na všech přednáškách i praktických cvičeních. Absolventi prokázali velmi dobré znalosti a představili dokonalé prezentace pacientů, které sami implantologicky a proteticky ošetřili. Členové zkušební komise, ve které byl i zástupce Německé implantologické společnosti DGI, se shodli na zvyšující se úrovni znalostí účastníků Curricula implantologie. Ti absolventi, kteří splnili i předepsané stáže v rámci Hospitací a Supervizí pak obdrželi Certifikát - Odborník České společnosti pro implantologii. Ostatní účastnici tento certifikát obdrží až po splnění všech kritérií.

Certifikát obdrželi následující kolegyně a kolegové:
MUDr. Gabura Patrik (SR)
MUDr. Karlíková Radoslava (ČR)
MUDr. Kökeny Pavol (SR)
MUDr. Macák Patrik (SR)
MUDr. Meluš Marius (SR)
MUDr. Polerecká Jaroslava (SR)
MUDr. Skibová Naděžda (ČR)
MDDr. Righi Daria (ČR +It)
MUDr. Zupka Robert (SR)
MUDr. Štěrbák Ivo (ČR)
MUDr. Němec Radim (ČR)

Výbor České společnosti pro implantologii gratuluje všem úspěšným absolventům a děkuje všem účastníkům 2. cyklu Curricula implantologie za účast.    


ČSI si Vás dovoluje pozvat na 3Dinfo Konferenci konanou v Praze dne 6.6.2014
Vzhledem k programu a smyslu Konference, který je zaměřen na kvalitní diagnostiku, moderní a bezpečné postupy v implantologii, se výbor ČSI rozhodl udělit svou odbornou garanci této akci. Protože hlavní činností ČSI je neustálé systematické vzdělávání v dentální implantologii a zvyšování úrovně implantologie u nás, realizuje ČSI tuto činnost i podporou takovýchto vzdělávacích akcí.

Cenové zvýhodnění pro členy ČSI
Přihlášky na : www.3Dinfo.cz.


PROGRAM 3Dinfo Konference

9:00 ÚVODNÍ SLOVO

9:10 GUIDED SURGERY

9:10 MUDr. Jiří Hrkal, Ing. Michal Heřmánek:
Praktické kazuistiky a srovnání implantací s OP šablonami zhotovenými 3D tiskem a lab.metodou přístrojem GonyX

10:00 Thomas Borrmann (Dental Wings - Německo):
Guided Implantology – příklady z praxe

10:35 PŘESTÁVKA

11:00 CBCT TECHNOLOGIE

11:00 Adam Švrčina:
Úvod do CBCT

11:30 CBCT – VYUŽITÍ A DIAGNOSTIKA 3D SNÍMKŮ

11:30 MUDr. Peter Abelovský:
2D versus 3D – vyšetrenie v bežnej stomatologickej praxi

11:45 MDDr. Jan Petřík:
Jeden rok využívání CBCT v praxi praktického zubního lékaře

12:05 MUDr. Ivo Marek, Ph.D., Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.:
2D versus 3D – využití CBCT technologie v ortodoncii

12:35 OBĚD

13:40 MUDr. Přemysl Černý:
Možnosti využití 5G

14:00 Mr. Simone Squarzoni (NNT QR professional specialist engineer - Itálie):
Tvorba řezů / snímků CBCT

14:30 Dr. Massimo Pregarz (Maxillo-facial xray specialist doctor - Itálie):
Vyhodnocení snímků CBCT

15:00 PŘESTÁVKA

15:20 3D TISKÁRNY A JEJICH VYUŽITÍ

15:20 Ing. Juraj Bujňák, Ph.D. (CEIT - Biomedical Engineering - Slovensko):
Princip fungování, materiály, možnosti

16:00 Avi Cohen (Director of Global Dental at Stratasys - Izrael):
3D tisk ve stomatologii

16:40 NAVIGATED SURGERY

16.40 Dr. Jean-Louis Roche (uživatel IRIS - Francie).:
IRIS – Implant Real-Rime Imaging System – představení a vyuižtí v praxi

17:30 DISKUSE A ZÁVĚR
Continuum implantologie
na téma Digitální fotografie v implantologii se uskuteční v sobotu 5. dubna 2014 v Kolíně nad Rýnem.

Vzdělávání je určené především lékařům, ale i zubním technikům a dentálním hygienistkám.

Více informací - program kurzu, organizace, ubytování i cena a závazná přihláška - ZDE KE STAŽENÍ

najdete v rubrice Vzdělávací akce - Continuum

Uzávěrka přihlášek je vzhledem k omezenému počtu účastníků do konce února!!!

Zhodnocení Curricula implantologie ČSI pro DH a asistentky

Česká společnost pro implantologii ve spolupráci se Stomatologickou klinikou 3. LF UK a FNKV, Praha zorganizovala systematické vzdělávání pro dentální hygienistky a asistentky. Toto vzdělávání se skládá ze tří modulů. První modul – Úvod do implantologie – obecné základy implantologie, druhý modul – Optimální průběh implantologického ošetření a třetí modul – Protetické ošetření a komplikace u pacientů s implantáty. Postimplantologická hygiena a Recall.

 


Program akcí ČSI - 2013 

20.9.2013 – Continuum implantologie pro lékaře a zubní techniky 
Implantologie a protetika na implantáty- zkrácený zubní oblouk a chrup s mezerami – Prof.Dr.Dipl.Ing.E.J.Richter 

27.9.- 28.9.2013 – Curriculum implantologie pro lékaře 
Augmentace II.část – Dr.Dr. P.Streckbein 

4.10.2013 – VIII. Odborný mezinárodní implantologický kongres ČSI 

5.10.2013 – Continuum implantologie pro lékaře 
Rizikové profily v tzv. Perio-Implantat-protetické terapii - současné přístupy k prevenci, diagnostice a léčbě zánětu kolem implantátu – Dr.K.L.Ackermann 

9.11.2013 – Continuum implantologie pro lékaře, zubní techniky, hygienistky a asistentky 
Digitální fotografie v implantologii – Dr.A.Krausse 

23.11.2013 – Curriculum implantologie pro lékaře 
Dokumentace v implantologii, právní aspekty, hygienické předpisy, management ordinace – Prof. MUDr. T. Németh DrSc., Doc. MUDr. E.Gojišová, Doc. Ing. T.Krabec

Listopad 2013 – Curriculum implantologie ČSI pro lékaře – 2013-2015 
Zahájení 3. cyklu systematického vzdělávání v implantologii pro lékaře


ČSI je odborným garantem Stomatologické konference Fokus 2013

Program- Continuum implantologie ČSI -20.9.2013

Téma - Implantáty a protetika na implantáty-zkrácený a přerušovaný zubní oblouk

Referent - Prof. Dr. med. dent., Dipl. Ing. Ernst –Jürgen Richter,
Místo konání - Stomatologická klinika 3.LF UK Praha-Výukové centrum
Určeno - lékaři( implantologové, protetici) a zubní technici

Začátek v 8.00 hod.
1.Úvod – Zkrácený zubní oblouk, přerušená zubní řada
- specifiky plánování, diagnostiky,anatomické aspekty
- funkční aspekty a základy bio-machaniky
- chyby v plánování –pozice, typ, počet, rozměry implantátu
2. Můstky nesené vlastními zuby a implantáty
3. Můstky nesené jen implantáty
4. Náhrada mezery jednotlivými implantáty- korunkami v sérii


Zakončení v 16. hod.

Počet účastníků: 20
Počet bodů: Lékaři – 50 bodů
Zubní technici - 4 body

Program- Continuum implantologie ČSI -5.10.2013

Téma- Perio – Implantat – Prothetik koncept – současný stav

Referent- Dr. Karl – Ludwig Ackermann
Místo konání - Stomatologická klinika 3.LF UK Praha-Výukové centrum
Určeno - lékaři( implantologové, protetici) a zubní technici

Začátek v 8.00 hod
Obsah kurzu:
Jak má vypadat současný postup v implantologickém vyšetření a ošetření?
Jak zjistit, vyhodnotit a snížit rizika neúspěchů v implantologii?

Odpovědí je analýza rizikového profilu pacienta = Perio-Implantat-Protehtik koncept Analýza rizikového profilu v rámci P-I-P se týká komplexního vyšetření pacienta (klinické, parodontologické, radiologické, protetické, funkční analýza…) v týmové spolupráci lékaři – zubní technici – dentální hygienistky, stanovením diagnózy a zvolení optimální terapie na základě vyhodnocení a zhodnocení rizik neúspěchů. Stanovení a vyhodnocení „Rizikového profilu pacienta“ především z hlediska parodontologického a protetického pro úspěšné a dlouhodobé implantologické ošetření, tvoří základ Perio–Implantat–Prothetik – konceptu.
Základní myšlenou konceptu jsou dvě otázky.
Proč došlo ke ztrátě zubů? a Proč by měl být implantát úspěšnější než zub? Cílem kurzu je získat přehled a schopnost předvídat a vyhodnotit možná rizika v implantologickém ošetření, jakým způsobem má probíhat vyšetření ( co a jak vyšetřit), jak stanovit správnou diagnózu a zvolit optimální terapeutický postup a vhodné protetické řešení pro dlouhodobé úspěšné implantologické ošetření.


Curriculum implantologie ČSI pro lékaře – 3. cyklus bude zahájen
5.-16. listopadu 2013!!!Zhodnocení Curricula implantologie ČSI pro DH a asistentky

Česká společnost pro implantologii ve spolupráci se Stomatologickou klinikou 3. LF UK a FNKV, Praha zorganizovala systematické vzdělávání pro dentální hygienistky a asistentky. Toto vzdělávání se skládá ze tří modulů. První modul – Úvod do implantologie – obecné základy implantologie, druhý modul – Optimální průběh implantologického ošetření a třetí modul – Protetické ošetření a komplikace u pacientů s implantáty. Postimplantologická hygiena a Recall.

V prvním modulu byly předneseny základy dentální implantologie, anatomie čelistí, indikace, kontraindikace pro zavádění implantátů se zdůrazněním na kvalitní a komplexní vyšetření pacienta před zahájenou léčbou. Byly zdůrazněny zásady, které jsou vhodné a nutné pro dentální hygienistky a asistentky při práci s pacienty – před zaváděním implantátů. Byly demonstrovány v rámci praktických cvičení různé implantační systémy s poukázáním na základní chirurgické nástroje potřebné k těmto operacím. Byla zdůrazněna práce dentální hygienistky a týmová spolupráce lékař-zubní technik a dentální hygienistka, asistentka.

V druhém modulu bylo probíráno hojení a pooperační péče z pohledu dentálních hygienistek a asistentek, kde byla také zdůrazněna příprava a průběh operace z pohledu zvýšeného hygienického režimu. Dále byly absolventky seznámeny s periimplantologickou diagnostikou a motivací, instruktáží těchto pacientů. Praktické cvičení bylo zaměřeno na význam asistence při operaci, příprava nástrojů a přístrojů pro implantaci, sinuslift a augmentační techniky.

Ve třetím modulu byl první den věnován protetickému ošetření, významu dokumentace a právním aspektům v implantologii. Druhý den přednášela Sabrina Gasteier DH z Institutu für zahnarztliche Implantologie, Limburg, Německo. Detailně probírala 4 pilíře profylaxe v implantologii, kvalitní zajištění oseointegrace, motivaci pacienta a profylaxi po protetickém ošetření. Pozornost věnovala managementu biofilmu – biologické podstatě hojení. V praktické části byly prezentovány pomůcky a prostředky pro domácí péči pacienta, dále ordinační přístroje - air-polishing, scaling, ultrazvuk apod.

Toto ucelené vzdělávání bylo ukončeno kontrolním testem a ústním pohovorem. Absolventky celého cyklu obdrželi na základě prokázaných znalostí Certifikát ČSI.


Vzdělávání se zúčastnilo 17 dentálních hygienistek a asistentek z České a Slovenské republiky.

Přednášeli prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc., doc. MUDr. Eva Gojišová a MUDr. Jiří Hrkal.

Za výbor ČSI
Doc. MUDr. Eva GojišováÚNOR 2013

Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky


Česká společnost pro implantologii
při Stomatologické klinice 3.LF UK a FN KV v Praze v rámci svých programů pro systematické vzdělávání v dentální implantologii připravila po Curriculu implantologie pro lékaře a Curriculu pro zubní techniky i Curriculum implantologie pro dentální hygienistky 
a asistentky.

Dentální hygienistky a zubní asistentky hrají v současné době výraznou úlohu v každodenní praxi. Jsou to lidé, kteří většinou jako první vstupují do kontaktu a komunikace s naším pacientem a provázejí ho po celou dobu , kdy praxe o pacienta pečuje. Podílejí se nejen na léčebně preventivní péči, ale i na organizaci chodu praxe. Jejich odborné znalosti a dovednosti spolu s příjemným vystupováním 
a uměním komunikovat s pacienty hrají důležitou roli pro získání a udržení pacientů. V praxi zaměřené na implantologii pak přistupují další požadavky na jejich odbornost. Ošetřování pomocí implantátů je velice náročné a vyžaduje, aby o pacienta pečoval dobře sehraný a vyškolený tým. Proto je povinností asistentek a dentálních hygienistek jít ve své činnosti a vzdělávání nad rámec běžné zubní praxe 
a neustále získávat a doplňovat si nejnovější poznatky v oboru dentální implantologie. 
Česká společnost pro implantologii proto přichází s možností získat základní i konkrétní vědomosti 
o implantologii i osvojit si další odborné znalosti a dovednosti v péči o pacienta ošetřeného dentálním implantáty. Curriculum implantologie nabízí formou 3 Modulů (3x jeden a půl denní kurzy-celkem 36 hodin) systematický přehled nejen o implantologii, operačních protokolech, zásadách hygieny, desinfekce a sterilizace, ale především o péči pacienta v celém průběhu implantologického ošetření 
a hlavně o následné péči pro dlouhodobé udržení implantátů. Vedle teoretické části má každý modul praktická cvičení, která slouží k praktickému ověření získaných vědomostí i získání praktických dovedností. Každý Modul je zakončen diskuzí a testem pro ověření získaných znalostí. Studium je zakončeno odborným pohovorem a udělením Certifikátu České společnosti pro implantologii . 
Cílem Curricula implantologie ČSI pro dentální hygienistky a asistentky je tedy vytvořit tým lékař - zubní technik - dentální hygienistka a asistentka, který je schopný poskytovat našim pacientům vysoce kvalifikovanou a odbornou péči. 

Chceme zdůraznit, že veškeré vzdělávání pořádané Českou společností pro implantologii je založeno na dobrovolnosti a není v žádném případě podmínkou pro zavádění dentálních implantátů či zhotovování protetických náhrad na implantáty. Stejně tak je určeno členům i nečlenům ČSI.

Také členství v ČSI je dobrovolné a je určeno lékařům, zubním technikům, dentálním hygienistkám, asistentkám, firmám a všem zájemcům o dentální implantologii nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí.
Continuum České společnosti pro implantologii14.září 2012 se uskutečnila ve Výukovém centru Stomatologické kliniky 3.LF UK v Praze, další odborná vzdělávací akce České společnosti pro implantologii v rámci Continua implantologie, která byla určena nejen pro lékaře, ale i zubní techniky. Akce byla připravena ve spolupráci s Německou společností pro implantologii (DGI). Přednášku na téma – Implantáty a protetika na implantáty ve zbytkovém chrupu přednesl Prof. Dr. Dipl. Ing. E.J. Richter z Julius-Maximilians-Universität ve Würzburgu. Tento celodenní seminář byl zaměřen na problémy a možnosti protetické léčby za použití implantátů, jako strategických pilířů, ve zbytkovém chrupu.

Je známo, že životnost a funkčnost snímacích i fixních náhrad v těchto případech závisí mimo jiné především na kvalitě parodontu pilířových zubů a na jejich rozložení v čelisti. Z biomechanického hlediska mají proto zvláštní význam špičáky a moláry. Pro stabilizaci a podporu náhrady je nutné usilovat o udržení těchto „strategických pilířů“. Implantáty mohou díky své „ankylotické“ fixaci v kosti
a díky svým vhodným kotvícím prvkům převzít a vykonávat funkci výše zmíněných pilířů. Zaměření semináře bylo na všeobecné úvahy i konkrétní tipy a rady, jak pomocí implantátů na „strategicky důležitých pozicích“ můžeme relativně snadno zhotovit, případně „přestavět“ stávající náhrady, které jsou dlouhodobě funkčně stabilní. To je přínosem především pro starší pacienty. Ukázalo se, že je výhodnější nahradit méně hodnotné riskantní pilíře implantáty s vyšší protetickou hodnotou. Jako zvláště rizikové se ukazují především pilíře významným poškozením parodontu, zuby se ztrátou vitality nebo zuby, které jsou umístěny jako „zbytkové“ ve frontálním úseku. Ztráta takového pilíře může vést
k selhání nebo výraznému snížení stability a funkčnosti zubní náhrady. V těchto případech je výhodné použít implantáty, které mají dlouhodobou životnost. Vše bylo doloženo na řadě klinických
a rentgenologických případech, které jsou sledovány více jak deset let.

Tato přednáška byla druhou z celého cyklu připravovaných seminářů v rámci Continua zaměřených na komplexní problematiku Implantáty a protetika - v bezzubých čelistech, částečně ozubených čelistech,ve zbytkovém chrupu nebo při náhradách jednoho či několika zubů, které jsou určeny lékařům i zubním techniků. Další se uskuteční v září 2013.

Prof. MUDr. Tibor Németh Dr.Sc.
Prezident ČSI
6.téma - Implantáty a náhrada zubů - protetika na implantáty


Termín - 25.1.-26.1.2013

6.téma - Implantáty a náhrada zubů

Referent – Prof.Dr. S. Wolfart

Podrobné informace o programu a referentech Curricula v rubrice – Vzdělávací akce
Curriculum implantologie – téma č. 4

Dne 28.9.-29.9.2012 proběhlo IV. téma druhého cyklu Curricula implantologieČSI na téma
„Integrace implantologie do stomatologické praxe“ Přednášel pan profesor Günter Dhom, bývalý prezident Německé implantologické společnosti DGI,který je zakladatelem tohoto vzdělávání v Německu. Své sdělení rozdělil do několika témat. Posluchačům představil, jak by měl vypadat vědecky podložený a osvědčený implantační systém. Účastníky kurzu seznámil s principy oseointegrace
a s obecnými principy zavádění dentálních implantátů. Podrobně se zmínil i problematice a možnostech okamžité implantace, která je sice možná, ale musí být splněny určité zásadní podmínky, aby byla tato implantace úspěšná.
V další části přednášky se zaměřil na problematiku kondenzace a rozdělení alveolárního výběžku spolu se základy augmentace a s možností okamžitého zatížení zavedených implantátů a to zejména
v oblasti dolní čelisti.
Následující tématika se dotýkala protetické sanace v souvislosti s estetickými požadavky na implantologické ošetření.
Pravidelnou součástí každého kurzu je i prezentace firem. Dr. Láníčková představila implantační systém Ankylos a zástupkyně firmy HUFA paní Lenochová systém Dentium. Velmi zajímavá byla závěrečná část přednášky pana profesora, která se zabývala významem pohovoru s pacientem před implantací – jak navázat kontakt s pacientem, jak s ním spolupracovat, jak ho motivovat a jakou formou pacientovi vysvětlit problematiku implantologického ošetření.
V rámci praktických cvičení si posluchači vyzkoušeli techniku Bone condensingu, splittingu a spreadingu na umělých čelistech i zvířecích preparátech z pomocí rotačních i ručních nástrojů, fréz a osteotomů.
Vzdělávací akce byla zakončena diskuzí a znalostním testem.

Prof. MUDr. T. Németh Dr.Sc
Prezident ČSI


1. VII.Odborný implantologický kongres - 27. Duben 2012

27. dubna 2012 se konal na akademické půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze VII. Odborný implantologický kongres ČSI. Z více než 170 přihlášených se registrovalo přes 150 zájemců o dentální implantologii z řad lékařů, zubních techniků, dentálních hygienistek a asistentek. Velice nás potěšil i zájem studentů lékařských fakult a středních odborných škol. Daří se nám tak realizovat jeden z našich cílů – vytvořit tým odborníků, který je schopen poskytnout pacientům komplexní implantologickou péči. 

Program byl složený z přednášek určených lékařům – implantologům i parodontologům, zubním technikům i dentálním hygienistkám a asistentkám. 

Hostem ČSI a zároveň hlavním přednášejícím byl Dr. Gerhard Iglhaut, současný viceprezident Německé implantologické společnosti –DGI, která se svými 7 500 členy je druhou největší implantologickou společností na světě. Dr. Iglhaut na úvod poděkoval za pozvání a vyjádřil svoji podporu i podporu celé DGI naší společnosti v oblasti systematického vzdělávání v dentální implantologii. Tato oficiální spolupráce mezi ČSI a DGI, která trvá již několik let, se projevuje především v zajištění vysoce kvalifikovaných přednášejících pro vzdělávací akce ČSI. 

Dr. Iglhaut, který je uznávaným implantologem a parodontologem nejen v Evropě, ale i v Americe a Japonsku, pak ve své přednášce o revoluční ultrazvukové technice v oblasti augmentací pomocí polylaktidových membrán – Sonic Weld Rx – Schalentechnik, představil nové možnosti při 3-D rekonstrukcích alveolárních výběžků bez nutnosti používaní kostních bloků, které představují další zatížení pro pacienty. Základem této metody je používání polylaktidových membrán o tloušťce 0,1mm, které se fixují ke kosti pomocí polylaktidových pinů, a které resorbují po 8-10měsících, tedy v době, kdy je již augmentát stabilní. Na rozdíl od neresorbovatelných membrán odpadá jejich odstranění další operací. Samozřejmě je možné tuto metodu použít i v dalších indikacích pro řízenou kostní regeneraci (GBR) ať již v implantologii („ridge preservation“, léčba periimplantitid atd.) nebo parodontologii(klínové defekty, recesy..) V závěru Dr.Iglhaut zdůraznil, že tato metoda je relativně jednoduchá a málo invazivní, vykazuje malé riziko komplikací, a se kterou se v poměrně krátké době dosáhne požadovaného cíle. Je použitelná v běžné implantologické praxi. 

Druhá přednáška byla určena zubním technikům i lékařům. ZTM Dirk Ahlmann zhodnotil dosavadní poznatky a zkušenosti s různými typy zirkonu pro výrobu monolitických korunek a můstků a jejich použití v implantologii, z hlediska mechanických vlastností, pevnosti, abraze, určování barvy a cenových nákladů. 

Další přednáška Dr. Sieberta ze Slovenska- Management měkkých tkání v implantologii a parodontologii – popsala formou kazuistik komplexní přístup při terapii pacientů s neuspokojivou estetikou a s defekty parodontálních a periimplantačních tkání.V rámci chirurgické lečby těchto defektů zhodnotil i možnosti použití autogenních kombinovaných transplantátů a materiálu Mucograft. 

Doc.Dr. Gojišová a DiS Křížová ze Stomatologické kliniky 3.LF UK ve své přednášce zdůraznily význam péče dentální hygienistky o stav tkání v okolí implantátu – sliznic i kosti- pro dlouhodobou prognózu protetických náhrad na implantátech. 

V závěrečné přednášce představil mladý ZT Dobrovodský z Prahy všem účastníkům možnost ošetření pacientů s implantáty pomocí podmíněně snímatelných korunek a můstků vyráběných CAD/CAM technologií – tzv. Toronto korunky a můstky. 

Součástí kongresu byla i prezentace 11 firem, které nabízejí nejen implantační systémy, přístroje, nástroje, materiály pro dentální implantologii, ale i hygienické pomůcky a prostředky dentální hygienu. Děkuji touto cestou všem přednášejícím,odborným partnerům – KZT a DGI, Dr.Krebsové za perfektní překlad přednášek německých autorů, zástupcům firem a především všem účastníkům za neustále narůstající zájem o vzdělávací akce ČSI. 

MUDr. Jiří Hrkal 

Viceprezident ČSI
 2. Continuum implantologie - 14.9.2012 

Téma - Implantáty a protetika ve zbytkovém chrupu

Referent - Prof. Dr. med.dent .Dipl.-Ing. Ernst- Jürgen Richter
Narozen 1951
1971-1977 – studium Vysoké školy technické RWTH Aachen
1977-1982 - studium Zubní lékařství – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
1983 – promován Dr. med. dent.
1982-1996- Klinika RWTH Aachen
1991- Získal cenu„Heinz-Meier- Leibnitz- Výzkumné společnosti
1992- Habilitován
1995- Výroční cena DGZMK
Od 1996- Poliklinika zubní protetiky – Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Ředitel této polikliniky
Odborný referent Curriculum Implantologie DGI/APW a BLI
Učitel Steinbeiss-Hochschule Berlin
Spoluautor –Atlasu Implantologie
Hlavní obor: implantologie a implantologická protetika, biomechanika,
Bezkovové rekonstrukce, dentální magnetoresonantní tomografie
  

Místo konání - Stomatologická klinika 3.LF UK Praha-Výukové centrum

Určeno - lékaři( implantologové, protetici) a zubní technici

Program:
8.00 – Úvod
Co dělat při ztrátě strategicky důležitých pilířů
Strategické implantáty ve zbytkovém chrupu
9.45 – Přestávka
10.00 - Problematika zkráceného zubního oblouku, Problematika zubního oblouku s mezerami 
12.00 – 13.00 Oběd 
13.00 - Možnosti řešení pomocí implantátů
14.00 – Přestávka
14.20 – Rekonstrukce pomocí snímací náhrady kotvené na implantátech, pevné náhrady kotvené na implantátech
16.00 – Praktické ukázky
Diskuse a možnost projednání konkrétních případů, které si účastníci přinesou -modely, OPG, DVT nebo CT !!!
17.00 - Závěr

Počet účastníků: 20
Počet bodů: Lékaři – 50 bodů
Zubní technici - 4 body

Cena: 

Přihlášky do 31.7.2012- L- člen ČSI : 3 900 Kč
nečlen ČSI : 4 300 Kč
ZT- člen ČSI : 3 300 Kč
nečlen ČSI : 3 700 Kč
tým L + ZT- člen ČSI : 6 200 Kč
nečlen ČSI :  7 000 Kč
Přihlášky po 31.7.2012- L- člen ČSI : 4 300 Kč
nečlen ČSI : 4 700 Kč
ZT- člen ČSI :  3 700 Kč
nečlen ČSI : 4 100 Kč
tým L + ZT-členové ČSI : 6 600 Kč
nečlenové ČSI : 7 400 Kč


 
3. Curriculum implantologie

Datum -28.-29.9.2012

4.téma- Jednotlivý implantát -integrace implantologie do praxe

Referent - Prof. Dr. Günter Dhom 

Curriculum implantologie ČSI – „Staré“ (2009-2011) skončilo, ať žije „Nové“ (2012)!

Česká společnost pro implantologii nabídla, jako první u nás,našim lékařům se zájmem o dentální implantologii ucelené a certifikované postgraduální vzdělávání s ohledem na nejnovější trendy v této oblasti spolu se zaváděním nových postupů a materiálů. První cyklus Curricula implantologie ( září 2009- květen 2011) poskytl zubním lékařům, kteří měli zájem o dentální implantologii, zkušenosti vysoce kvalifikovaných a zkušených kolegů, referentů německých odborných implantologických společností DGI a IZI. Cyklus zahrnoval celkem 8 dvoudenních a 2 jednodenní teoreticko-praktických kurzů ( pátek, sobota). Výuka probíhala na klinickém pracovišti ve Výukovém centru Stomatologické kliniky 3.LF UK v Praze a na akreditovaném pracovišti HDC Kladno. Prvního Curricula implantologie se zúčastnilo 18 zubních lékařů z České i Slovenské republiky. Předem stanovené podmínky pro absolvování závěrečného pohovoru, tedy 100% účast na všech kurzech, splnilo pouze 10 lékařů. Pouze 5 z nich absolvovalo i předepsané stáže – Hospitaci a Supervizi, a těm byl udělen 
„Certifikát o absolvování Curricula implantologie ČSI“Certifikát by udělen těmto kolegům: 

MUDr. Černý Vladimír - Tábor
MUDr. Ivančo Jozef CSc. - Košice
MUDr. Ledecká Dagmar - Košice
MUDr. Kopčáková Martina - Košice
MDDr. Magát Jakub - Kolín

kterým touto cestou výbor ČSI ještě jednou blahopřeje.

Ostatním kolegům budou chybějící témata nahrazena v průběhu dalšího cyklu Curricula a bude jim umožněno i absolvování potřebných stáží. U příležitosti ukončení prvního cyklu Curricula implantologie ČSI vyhodnotil výbor ČSI na svém zasedání dotazníky, které vyplnili účastníci tohoto vzdělávání. Z odpovědí pro nás vyplývá určité poučení – kterým tématům dát více prostoru, která doplnit více praktickými cvičeními a podobně. Důležité je zaměřit se jak na lékaře, kteří již mají určité znalosti a zkušenosti, tak především na lékaře, kteří se chtějí dentální implantologií zabývat. Vzhledem k velice dobrému hodnocení celého vzdělávání a k narůstajícímu zájmu o vzdělávácí akce ČSI rozhodl výbor o zahájení druhého cyklu Curricula implantologie pro lékaře a to od ledna 2012. I když základní obsah a náplň bude zachována, snažíme se o další zvýšení celkové úrovně, ať již v oblasti vysoce kvalifikovaných referentů pro jednotlivá témata, tak i v oblasti poskytování nejnovějších informací -v oblasti teoretické, i praktické. Na základě spolupráce s německou společností pro implantologii DGI tak bude jedním z referentů Prof. Dr. G.Iglhaut- současný viceprezident DGI nebo Prof.Dr. G.Dhom- bývalý prezident DGI. Účastníci kurzů budou mít i k dispozici odborný implantologický časopis ZZI (JDI- Journal of Dental Implantology), kde jsou aktuální odborná sdělení jak v německém, tak anglickém jazyku. Významnou novinkou, které si výbor ČSI velice váží, je i účast Doc. MUDr. A. Šimůnka a MUDr.D.Kopecké Ph.D. ze Stomatologické kliniky v Hradci Královém. 

ČSI dále chystá zahájit od února 2012 odložené Curriculum implantologie ČSI pro zubní techniky a protetiky. V současné době se obsah a náplň tohoto vzdělávání projednává se zástupci Komory zubních techniků- odborným garant akce, stejně jako potvrzení definitivních termínů ze strany referentů. Také pro toto systematické vzdělávání zajistí ČSI zkušené a renomované přednášející, z řad lékařů a zubních techniků od nás i ze zahraničí, odborné garance, přístroje, nástroje a materiály pro teoretickou i praktickou část. 
Vzhledem k narůstajícímu zájmu o vzdělávací akce Česká společnost pro implantologii připravuje na měsíc září vydání brožury se všemi připravovanými akcemi na rok 2012.

Všechny aktuální informace najdete zde na stránkách www.implantologiecsi.cz
Oficiální setkání představitelů ČSI a DGI(Deutsche Gesllschaft für Implantologie)

Ve dnech 25.-27. listopadu 2010 se zúčastnili 24. Kongresu DGI v Hamburgu za výbor ČSI prof. Németh a Dr. Hrkal. K účasti byli pozvání prezidentem DGI prof. Terheydenem a prezidentem kongresu Dr. Iglhautem.
Odborný program , který byl rozdělen do několika sekcí, teoretických i praktických, probíhal v Kongresovém centru a zúčastnilo se ho přes 3 000 německých implantologů. Největší zájem byl o přednášky, které se týkaly hlavního tématu celého 24. kongresu a to rozpoznat neúspěchy v implantologii, jak je řešit a jak jim předcházet. Přednášející tuto problematiku probrali do všech podrobností s poukazem na praktický dosah při vzniku nežádoucích komplikací. Zároveň s přednáškami byla otevřena výstava firem, které se představily s řadou novinek v implantologii.
V rámci společenského programu jsme měli možnost se oficiálně sejít se všemi nejvyššími představiteli DGI a uzavřít dohodu o spolupráci mezi DGI a ČSI. Informovali jsme kolegy z DGI o činnosti naší společnosti v oblasti vzdělávání v dentální implantologii- zejména o probíhajícím Curriculu implantologie pro lékaře i o připravovaných akcích pro zubní techniky, dentální hygienistky a asistenky. Víceprezident DGI Dr. Iglhaut přislíbil všestrannou pomoc naší společnosti v oblasti vzdělávání a kongresové spolupráce, konkrétně se zajišťováním vysoce kvalifikovaných přednášejících a zajištění odborné literatury pro členy ČSI. Hovořil i o snaze DGI navázat takovéto formy spolupráce i mezi ostatními implantologickými společnostmi v rámci celé Evropy.
Závěrem můžeme konstatovat, že jsme byli překvapeni kolegiální vstřícností všech funkcionářů DGI i ostatních kolegů, se kterými jsme měli možnost jednat a že ČSI se stala partnerem společnosti DGI, která má 15leté zkušenosti se vzděláváním v dentální implantologii a má v současné době 7000 členů.
Představitelé DGI přijali i naše pozvání v příštím roce k účasti na některé z akcí ČSI a k jednání o další spolupráci.

Za výbor ČSI
Prof. MUDr. T. Németh Dr.Sc.Foto - zleva- Dr.G.Iglhaut - viceprezident DGI
Prof. MUDr.T.Németh Dr.Sc.- prezident ČSI
Prof. Dr. H.Terheyden - prezident DGI
MUDr. J.Hrkal - viceprezident ČSI
M.Veska - ČSI

 

 

 

 

 


Abstrakta- V.Odborný implantologický seminář ČSI


PRGF metoda - plasma bohatá na růstové faktory a autologní fibrinové membrány v implantologii a orální chirurgii - využití v běžné implantologické praxi

Dr. Babak Saidi (1967)
1993 Universität Düsseldorf – Staatsexamen Zahnmedicin
1998 Universität Düsseldorf – Fachzahnartzt für Oralchirurgie
1999 Universität Düsseldorf – Erlangung des Doktorgrades
2003  DGI – Implantologie
Praxis für Oralchirurgie Neuss, Deutschland
Biotechnology Institut Deutschlad, Pforzhein, Deutschland-Prof.Eduardo Anitua
 
 

Aktuální úsilí v dentální implantologii jde cestou od převážně mechanického způsobu myšlení stále více a silněji k biologicky orientovaným konceptům ošetření a technologiím.
Již několik let můžeme augmentativní event. implantologicko-chirurgická opatření podporovat pomocí biotechnologické metody - PRGF-plasmy bohaté na růstové faktory.
S pomocí této technologie se získává plasma bohatá na růstové faktory a cíleně se používá pro zrychlení tkáňové regenerace.
Dále je možné pomocí této metody získat fibrinovou membránu, kterou můžeme využít pro překrytí augmentátu nebo operačního pole(např. sinus lift).
Ve své přednášce objasňuje autor vědecké základy této metody a na základě dlouholetého používání metody PRGF stanoví indikace(„socket-preservation“ ,různé možnosti augmentace)
i výsledky na klinických příkladech.Implantologie z pohledu dentální hygieny - význam antimikrobiálních prostředků
 
Iveta Burková, DiS.
2005 VOŠZ obor DDH , Ústí nad Labem
2007 Asistentka oboru DDH
2007 Produktový specialista fy. Johnson-Johnson
Asociace DH
 
 

Sdělení je zaměřené na komplexní péči o implantologického pacienta. Význam desinfekce dutiny ústní při chirurgických výkonech, příprava pacienta před implantací, péče po operaci i pravidelná
následná domácí péče je důležitou součástí komplexního ošetření pacienta. Autorka uvádí přehled, použití a význam desinfekčních prostředků u pacientů s implantáty.
Implantáty představují pro pacienta nejen krásný nový chrup, ale hlavně nutnou a svědomitou péči o celou dutinu ústní. Implantace je limitována řadou úskalí vyplývající z nedostatečných hygienických návyků pacienta. Pacient vedený k dlouhodobé, výborně zvládnuté dentální hygieně, vidí význam v rámci svého celkového zdraví a správně vynaložených prostředků.Možnosti implantací v běžné privátní zubní praxi z pohledu 17leté zkušenosti v kontextu s vývojem nároku na protetickou fázi a estetiku.

MUDr. Zdeněk Klinkovský
Privátní praxe Zlín
 
 


V závislosti na změně morfologie implantátů včetně jejich intraoseální úpravy povrchu závitů a se získanými zkušenostmi s resorpcí alveolárního hřebene v okolí přechodu implantátu a protetické suprastruktury se měnily nejen operativní techniky a tvarování nástaveb, ale i přístup k měkkým tkáním z hlediska trvalé estetiky. Ve sdělení se autor zabývá vývojem těchto pohledů na problematiku , včetně vlastních zkušeností. Důslednost všech kroků od diagnostické analýzy až po detaily v modelaci protetické konstrukce jsou atributy vedoucí k úspěšnosti a obhajitelnosti výsledné práce. Management měkkých tkání před výkonem, případně až později nebude obsahem sdělení. Prezentovány budou systémy Bränemark, Bredent, Cresco a BT-LOck. V neposlední řadě bude zmíněna i technika konstrukcí CAD/CAM a její srovnání s dosud klasickými postupy a technologiemi zubních laboratoří.


Gingivální masky v implantologii

IZTM Dirk Ahlmann
1979-1983 studium obor – zubní technik
1986-1988 Meisterschule Frankfurt zum Erlangen - Zahntechnikermeister
2006-2008 Master of Science- Dentale Technologie - Universität Krems
Privátní praxe Eppstein – Německo
 
 

Se vzrůstajícím důrazem na růžovou estetiku především ve frontálním úseku
hrají důležitou roli při zhotovení protetických prací estetické –gingivální masky,
které dokonale napodobují konkrétní situaci v ústech pacienta a umožňují
zubnímu technikovi zhotovit dokonalou a esteticky vyhovující náhradu.
Také v implantologii se neobejdeme bez těchto implant-masek.
Autor ve svém sdělení poukazuje na jejich význam, indikace a správné
postupy při výrobě modelů s těmito gingiválními maskami.Continuum - 19.6. 2010

PRGF (Plasma Rich in Growth Factors)

Systém představuje minimálně invazivní metodu vedoucí k posílení a urychlení tkáňové a kostní regenerace získáním a použitím autologních plasmových růstových faktorů a fibrinu. Vědecká metoda na vysoké úrovni je určena pro použití v široké terénní praxi. Prof. Dr. Eduardo Anitua MD,DDS ve spolupráci s Biotechnology Institute vypracoval tuto metodu pro použití v implantologii, parodontologii, maxilo-faciální chirurgii, arthroskopické chirurgii a traumatologii.

Hlavní indikační spektrum: ošetření alveolu po extrakci, kostní regenerace v oblasti implantátu, ošetření parodontálních lézí, bioaktivace povrhcu implantátu, augmentační prostředky např. sinuslift, maxilofaciální chirurgie a indikace pro požití autologní fibrinových membrán. PRGF je rychlá, šetrná a příjemná metoda, která v iniciální fázi urychluje a zlepšuje přirozené hojící a regenerační procesy a tím výrazně podporuje úspěch chirurgického výkonu. Z nepatrného množství odebrané krve pacienta získáme dva produkty s vynikající bioaktivitou: plasmu bohatou na růstové faktory a autologní fibrin. Kagulum můžeme použít v kombinaci s vlastní kostí nebo s augmentačním materiálem. Manipulace s augmentátem je velice příjemná a není zde nebezpečí antigenních efektů a reakcí. Plasma je chudá na leukcyty a zánět podporující interleukiny.Rychlý nástup hojení rány a epitalizace zmenšuje postoperativní komplikace.

Významnou výhodou je ambulantní možnost využití, jednoduchost a cenová dostupnost.PRGF je jistá a osvědčená metoda s více jak 10letými zkušenostmi.Curriculum implantologie ČSI - 5. téma

Ve dnech 21. a 22. května 2010 proběhlo 5.téma Curricula implantologie na téma Augmentace - I.díl.
Hlavním přednášejícím byl Dr. Dr. Rainer Hassenpflug z Institutu pro implantologii (IZI) z Limburgu.

Byly popsané základní augmentační techniky s přihlédnutím na anatomii bezzubých a částečně ozubených čelistí. Poukázáno bylo na různé klasifikace resorpce kostí a na důležitost tzv. červenobílé kosmetiky. Autor připomněl různé techniky při získávání kostní matrix k následnému zavedení implantátu.

V oblasti membránových technik přednášející posluchačům předvedl různé možnosti kost nahrazujících materiálů a popsal nutnost jejich krytí pomocí vstřebatelných a nevstřebatelných membrán.

Dostatek času se věnovalo k použití autologní kosti a způsobu získávání tohoto materiálu z oblasti dolní čelisti i ostatních regionů. Při aplikaci kostního bločku se musí vždy počítat s jeho min. 20% resorpcí.

Druhý den byl věnován proteinům, které stimulují kostní regeneraci. Byl popsán proces hojení alveolu po extrakci zubu a jaké postupy mohou toto hojení urychlit a zkvalitnit. Jedná se zejména o použití růstových faktorů, které se nacházejí v krevní plasmě. V krátkosti bylo popsáno, jak tuto plasmu bohatou na růstové faktory získat a jak se může aplikovat a využít v oblasti dentální implantologie.

Následně se autor zmínil o možných způsobech fixace membrán a kostních štěpů, o možnosti ochrany alveolu a o možných plastikách sliznice při tvorbě papil.

Závěrem byla probrána otázka implantací v mezních situacích, možných komplikacích a nutnosti pravidelných kontrol.

Přednášky byly doplněny instruktážními videoklipy a prezentací dvou implantačních systémů Straumann a Dr.Ihde. Svými výroky se prezentovala i firma Resorba a Degudent (výrobky f. Geistlich), které zajistily i cvičný materiál pro praktická cvičení. 

Po oba dny probíhala i praktická cvičení a to augmentace s odběrem kostního štěpu, piezochirurgie –sinus lift a odběr kostního štěpu. Druhý den praktických cvičení byl věnován suturám po odklopení mukoperiostálního laloku, slizničním plastikám, spreadingu a zavádění miniimplantátů do úzkého alveolu.

Tohoto tématu se zúčastnilo 20 posluchačů, kteří vyjádřili spokojenost s průběhem celého kurzu.


Prof. MUDr. Tibor Németh Dr. SC.
Prezident ČSI

        

  


V. Odborný implantologický seminář

18. červen 2010 

Místo konání: Stomatologická klinika 3.LF UK Královské Vinohrady Syllabova posluchárna, Praha 10 – Ruská 87 

Určeno: zubní lékaři 50 bodů
            zubní technici-4 body
            dentální hygienistky-4body
            sestry a asistentky-4body

Pořádá: Česká společnost pro implantologii

Program:
9.00    Zahájení
9.05    PRGF metoda-plasma bohatá na růstové faktory a autologní fibrinové membrány
          v implantologii a orální chirurgii-využití v běžné implantologické praxi
          Dr. Dr.Babak Saidi, Prof. Eduardo Anitua Biotechnology Institut Deutschland
11.35  Diskuse
11.40  Přestávka-občerstvení
12.00  Gingivální masky v implantologii ZTM Dirk Ahlmann Eppstein - Německo
12.45  Možnosti implantací v běžné privátní zubní praxi v kontextu s vývojem nároků 
          na protetickou fázi a estetiku MUDr. Zdeněk Klinkovský, Privátní praxe Zlín
13.15   Implantologie z pohledu dentální hygieny- význam antimikrobiálních prostředků
          Iveta Burková DiS, PharmTop, Praha
13.45   Curriculum implantologie ČSI pro zubní techniky – představení systematického 
             vzdělávání pro ZT a lékaře-protetiky, MUDr. Jiří Hrkal -ČSI
14.00   Závěr a zhodnocení semináře - Prof. MUDr. Tibor Németh, Dr.SC.

Vzdělávací akceContinuum implantologie ČSI

Téma: PRGF metoda-plasma bohatá na růstové faktory
            a autologní fibrinové membrány – Workshop a Hands-On cvičení

Termín: 19.6.2010 - 9.00hod – 12.00 hod

Referent:
Dr.Dr. Babak Saidi,Thomas Reiling Biotechnology Institut Pforzheim, Deutschland
Místo konání: Výukové centrum, Stomatologická klinika 3.LF UK Praha FN KV Praha, Pavilon X

Počet účatníků. 15
Cena: člen ČSI - 1800 Kč
         nečlen ČSI - 2100 Kč
         účastník V.OIS ČSI (18.6.2010) - 20% sleva !!!

Program: 
9.00   - Co je PRFG?
         - Jaké jsou klininické oblasti pro využití PRGF a použití PRGF v orální chirurgii, 
            implantologii a parodontologii.
         - Vedení a objasnění protokolu získání PRGF včetně videosequenční demonstrace

10.15  - Přestávka-občerstvení

10.30  - Praktická cvičení – Odběr krve, centrifugace krve, separace jednotlivých 
            plasmových frakcí pomocí pipet, získání PRGF koagula autologní fibrinové
            membrány.

12.00  - Diskuse, zhodnocení, závěr

PRGF (Plasma Rich in Growth Factors)

Systém představuje minimálně invazivní metodu
vedoucí k posílení a urychlení tkáňové a kostní regenerace získáním a použitím autologních
plasmových růstových faktorů a fibrinu. Vědecká metoda na vysoké úrovni je určena
pro použití v široké terénní praxi. Prof. Dr. Eduardo Anitua MD,DDS ve spolupráci
s Biotechnology Institute vypracoval tuto metodu pro použití v implantologii,
parodontologii, maxilo-faciální chirurgii, arthroskopické chirurgii a traumatologii.

Hlavní indikační spektrum: ošetření alveolu po extrakci, kostní regenerace v oblasti
implantátu, ošetření parodontálních lézí, bioaktivace povrhcu implantátu, augmentační
prostředky např. sinuslift, maxilofaciální chirurgie a indikace pro požití autologní
fibrinových membrán. PRGF je rychlá, šetrná a příjemná metoda, která v iniciální
fázi urychluje a zlepšuje přirozené hojící a regenerační procesy a tím výrazně
podporuje úspěch chirurgického výkonu. Z nepatrného množství odebrané krve
pacienta získáme dva produkty s vynikající bioaktivitou: plasmu bohatou na
růstové faktory a autologní fibrin. Kagulum můžeme použít v kombinaci s vlastní
kostí nebo s augmentačním materiálem. Manipulace s augmentátem je velice
příjemná a není zde nebezpečí antigenních efektů a reakcí. Plasma je chudá na
leukcyty a zánět podporující interleukiny.Rychlý nástup hojení rány a
epitalizace zmenšuje postoperativní komplikace.

Významnou výhodou je ambulantní možnost využití, jednoduchost a cenová
dostupnost. PRGF je jistá a osvědčená metoda s více jak 10letými zkušenostmi.

Vzdělávací akce

Curriculum implantologie ČSI - 4.téma

Čtvrté téma – Jednotlivý implantát – integrace implantologie v praxi - dlouhodobého školícího programu ČSI proběhlo ve dnech 16. - 17.dubna 2010.
Hlavním referentem byl Dr.Dr. Med.Dent.Steffen Völker –Master of Science in Oral Implantology
z Rhaunen.

V jednotlivých kapitolách své přednášky postupně zasvěcoval posluchače do problematiky týkající se správného výběru implantátu, jeho tvaru, povrchu a o dalších důležitých poznatcích, které vedou k úspěšnému ošetření v případech, kdy se lékař rozhodne nahradit chybějící zub
pacientovi pomocí jednoho implantátu.

Poukázal na možnosti RTG vyšetření včetně CT a DVT technik, které jsou důležité při plánování náhrady jednoho zubu implantátem. Upozornil na otázku, kdy implantovat, zda okamžitě, odloženě či pozdně. Popsal výhody a nevýhody všech postupů a následovně i na klinických případech poukázal na indikační oblasti. Předvedl vhodné způsoby vedení řezů při získávání přístupu k alveolární kosti spolu s možností menších plastických výkonů v oblasti červené estetiky.

Další část přednášky byla věnována augmentačním technikám při ošetření jedním implantátem s upozorněním na výhody a nevýhody jednotlivých typů augmentačních materiálů včetně vlastní kostní tkáně a možností jejich odběru. Při úzkém alveolárním výběžku doporučuje provést splitting a sreading pomocí vhodných nástrojů.

V odpoledních hodinách se probírala otázka pozice a odkrytí implantátu po jeho vhojení. Velký důraz byl kladen na estetiku se zachováním papil, zejména v oblasti horního frontálního úseku. Po obnažení implantátu může následovat provizorní nebo definitivní protetické ošetření – vše bylo doprovázeno klinickými ukázkami.

Před pravidelnou prezentací firem – tentokráte se prezentovala firma Krbec Dent, která nabízí  dva implantační systémy – Dio Implant Systém a SKY- systém od firmy Bredent, bylo poukázáno na výhody a nevýhody piezochirurgie, na dobu vhojování a možnosti zatížení implantátů podle daných podmínek.

Na závěr přednášek se probraly forenzní aspekty, vhodné vysvětlení a objasnění problematiky ošetření pomocí implantátu a poučení pacienta včetně jeho písemného souhlasného prohlášení s daným výkonem. Během odpoledních hodin proběhla Live-OP se zavedením 2 implantátů do oblasti horní čelisti (12 a22) po předchozí ortodontické léčbě. Účastníci kurzu měli možnost si tento případ sami vyhodnotit na CD s DVT vyšetřením pacienta a poté i v rámci praktických cvičeních zavést implantáty do modelů, umístěných ve fantomových hlavách, které přesně simulovali ( výška,šířka alveolu i pozice implantátů) situaci u operovaného pacienta.

Na závěr byla bohatá diskuse a účastníci vyplnili i pravidelný test kontroly zvládnutí dané problematiky.

Počet účastníků byl 17 (3 účastníci byli omluveni)

Další již 5.téma proběhne ve dnech 21.-22.5.2010

Prof. MUDr. Tibor Németh Dr. SC.
Prezident ČSI


     

  Curriculum implantologie ČSI – 3. Téma

Ve dnech 29.1.-30.1.2010 proběhlo 3. Téma v rámci Curricula implantologie ČSI – Vztah mezi diagnózou, plánováním a dosažením komplexní rehabilitace
Hlavním přednášejícím byl Dr. Dr. H. Hildebrand z Brém, Dr. Ing A. Motroni z Itálie a dr. J. Hrkal z HDC Kladno.

Během školení byl kladen důraz na všechny podmínky, které je nutné splnit, aby byla implantace úspěšná. Vždy je nutné mít připraven i náhradní implantační plán, což je nutné s pacientem předem projednat. 

Detailně byly probrány kontraindikace v dentální implantologii, upozorněno bylo na dva biotypy ústní sliznice a co z toho plyne. Bylo zdůrazněno co nejdokonalejší rtg vyšetření včetně CT, DVT a MR, zhotovování a použítí operačních šablon. Spolupráce se zubním technikem musí být velmi dobrá – včetně jeho poučení o našich záměrech. V průběhu přednášky o možnostech moderní rtg techniky se poukázalo na možnost měřit denzitu kosti pomocí HU( u CT vyšetření) nebo pomocí stupňů šedi (DVT- např NewTom). V dalším bylo poukázáno na možnost okamžitého zatížení implantátů, ale pouze při splnění určitých kritérií.

Podrobně se probrala otázka zavádění implantátů pomocí šablon, které se dají vytvořit litografickou cestou pomocí laseru. Byly popsány 4 druhy šablon – dle usazení a to buď na alveol, na sliznici, nesené na zubech a speciální např. pro zygomatické implantáty. Před hlavní přestávkou v sobotu se v rámci pravidelné prezentace firem, které nabízejí implantační systémy u nás, představila firma Dental Tech, reprezentovaná paní L. Chodorovou a firma Ortholeon, reprezentovaná MUDr. S. Cíchou.
Dalším hlavním tématem školení byla otázka získání a aplikace krevních buněk a růstových faktorů pro potřeby dentální implantologie s poukazem na nové postupy při vytváření nové alveolární kosti. Dr. Dr. Hildebrand veškeré teoretické základy plánování v dent. implantologie aplikoval na praktických ukázkách pomocí softwaru Simplant.

Dr. Ing. Motroni představil posluchačům nový software 3 Diagnosys, který využívá dat z CT nebo DVT vyšetření, pro plánování v implantologii. Software umožňuje i zhotovení 3D modelů čelistí a výrobu operačních šablon, zjištění hustoty kosti v okolí implantátu a tím i možnost rozhodnout o okamžitém zatížení implantátu. Virtuální endoskopie umožní lékaři 3D vyšetření čelistní dutiny nebo mandibulárního kanálu i virtuální rekonstrukce chrupu. Tento sotware je již dostupný pro naše lékaře.

Hlavní náplní praktických cvičení byla tentokrát práce na počítačích, kde posluchači měli možnost pracovat s daty získanými s DVT  pro potřeby  vyšetření, proměření a plánování v implantologii. Další část praktických cvičení byla práce se softwarem 3Diagnosis, kde posluchači pod vedením Dr. Ing Motroniho, ing. Pelinky a Dr. Hrkala získávali první zkušenosti s 3D plánováním v dentální implantologii a poznávali jeho výhody, nutnost a opodstatněnost používání těchto softwarů.

Závěrečná diskuze byla ukončena  testem z probrané látky.

                       Prof.MUDr. T. Németh Dr.SC.

                            Prezident ČSI


     

     

     Curriculum implantoplogie - 2. Téma

Ve dnech 27.-28. listopadu proběhlo 2. Téma v rámci Curricula implantologie ČSI a to – Úvod do implantologie v zubní praxi.

Hlavním přednášejícím byl Dr. Med.dent. Klaus Müller – odborný referent DGI. Postupně byly probrány tématiky o anatomii čelistí, o předpokladech pro implantaci a bylo poukázáno na historii zubních implantátů, jejich historický i technologický vývoj, včetně vývoje implantologie v Českých zemích. Tuto kapitolu přednesl prof. Németh. 

Ještě v dopoledních hodinách se probírala specifická anamnéza vzhledem k dentálním implantacím.

Dále se autor zmínil o základech plánování chirurgického výkonu včetně přenosu rtg obrazu do anatomické reality s důrazem, že dnes protetika určuje implantaci.

Byly doporučeny počty implantátů, které jsou nutné při rehabilitaci různých ztrát zubů v čelistech. 

Vyzvedl význam dokonalého a správného tvaru implantátu včetně povrchové úpravy a zkráceně představil 12 firem, které mají zastoupení v České republice. Poukázal na charakteristiku, na jejich přednosti, ale i nedostatky.

V průběhu druhého dne se probírala dále nutná dokumentace s přesným popisem provedeného výkonu a dalších náležitostí před propuštěním pacienta z ordinace.
Dostatek času se věnovalo i praktické ukázce Live-OP, kde účastníci sledovali vlastní zavádění implantátu a zejména pak praktickým cvičením na fantomech. Praktické rady poskytovali Dr. Hrkal, prof.Németh. Dr. Hájek a Dr. Müller.

Součástí programu byla i výstava firem, které distribuují implantáty v ČR. Jejich představitelé měli možnost posluchače v krátkém – 20 minutovém sdělení tyto systémy představit z jejich pohledu. Tato možnost bude postupně dána všem firmám, které budou mít o tento způsob prezentace zájem. Jako první byly představeny systémy Ankylos, Astra a Bego-Semados.

Během odpoledne druhého dne probíhaly i konzultace případů, které si účastníci kurzu přinesli s návrhem co nejvhodnější léčby.

Mám zato, že tento druhý přednáškový cyklus byl velmi zdařilý a přinesl všem účastníkům nové a potřebné poznatky. Další – 3. Téma Curricula implantologie ČSI se uskuteční 29.-30. Ledna 2010.

     

     

     

  

Prof. MUDr.T. Németh Dr. SC
Prezident ČSI


IV. ODBORNÝ IMPLANTOLOGICKÝ SEMINÁŘ ČSI

termín: 14. listopad 2009

místo konání: 3. LF UK STOMATOLOGICKÁ KLINIKA, Ruská 87, 100 00 Praha 10


IV.Odborný implantologický seminář ČSI - zpráva o průběhu

Dne 14. listopadu 2009 se konal čtvrtý odborný seminář ČSI na 3. LF UK na Vinohradech.
Po zahájení si účastníci vyslechli referát Prof. Dr. F. Neukama o současných možnostech
a o budoucnosti tkáňové regenerace v oblasti dentální implantologie. Poukázal na možnosti bodily posunu zubu ve spolupráci s ortodontisty k získání dostatečného množství kosti pro následnou implantaci. V indikovaných případech je vhodná ortodontická extruse zubu opět s následnou implantací. Dále poukázal na možnosti řešení kostních defektů v oblasti zubu nebo implantátu
s ohledem na jejich lokalizaci. Z augmentačních materiálů doporučuje použít vlastní kost s Bio Ossem a kolagenní membránu. U větších defektů se aplikují autogenní kostní štěpy z oblasti brady nebo z retromolárního prostoru. Za velmi důležitou podmínku úspěchu považuje dokonalou suturu krycích měkkých tkání bez napětí! Přednášku doplnila bohatá fotodokumentace z praxe.
Druhý přednášející, Dr. Payer, seznámil účastníky s otázkou kdy a jak provádět "ochranu alveolu"
s poukázáním na fyziologické pochody, které probíhají v hojícím se alveolu po extrakci zubu. Poukázal na výhody a nevýhody jednotlivých časově omezených nebo neomezených implantací. Zdůraznil důležitost udržení objemu alveolu a okolní měkké tkáně. Doložil, že ne vždy se podaří zastavit resorpci vestibulární lamely po extrakci zubu. 
V odpoledním bloku vystoupil ZTM pan Ahlmann s přednáškou o správném výběru a zpracování orálních pilířů a s jejich následným zatížením protetickou prací – korunkou, můstkem nebo hybridní náhradou. Druhá jeho přednáška se týkala problematiky současného fungování zubních laboratoří 
v důsledku neustále se zvyšujícího podílu "dentálního průmyslu a firem" při výrobě protetických náhrad (CAD CAM systémy). Přednáška byla i pro zamyšlení se nad tímto problémem ze strany zubních lékařů.
Na závěr semináře vystoupila dentální hygienistka Bc. Z.Šándorová ze Slovenska o nutnosti dentální a orální hygieny u pacientů před a po zavedení implantátů s poukázáním na různou, ale nutnou motivaci jednotlivých pacientů.
Bohatá diskuze ke všem tématům vhodně doplnila sdělení autorů.

Semináře se zúčastnilo ne 60 posluchačů – lékařů, zubních techniků, dentálních hygienistek 
a asistentek, včetně studentů. V předsálí prezentovaly své výrobky firmy, které mají vztah 
k dentální implantologii.

Prof. MUDr. Tibor Németh Dr.SC. 
Prezident ČSI

Tkáňová regenerace v implantologii - novinky a zvláštnosti

Prof.Dr.med.,Dr.med. dent. Friedrich W. Neukamm
Univerzita Erlangen - Nürnberg
Klinika pro ústní,čelistní a obličejovou chirurgii 

Dlouhodobé klinické studie za posledních 20 let prokazují úspěšnou bezpečnost implantátů
v částečně ozubené i v bezzubé čelisti.
V literatuře se nacházejí rozdílné údaje o potřebném množství zbytkové kosti, tedy výšky kosti a šířky kosti, pro enosseální implantaci. Je dnes možné implantovat s jistotou a dobrou dlouhodobou prognózou do hraniční výšky 8 mm a šířky 4mm.
Vedle toho dnes existují klinicky ověřené a úspěšné léčebné koncepty pro osteoplastické rekonstrukce a dostavbu atrofických čelistí. Tyto osteoplastiky pro dostavbu spodiny dutiny ústní v kombinaci s implantáty umožňují obnovení především žvýkací funkce.
Autor se ve své přednášce tuto problematiku rozebírá a nabízí řešení.

Curriculum Vitae -
Prof.Dr.med.,Dr.med.dent. Friedrich W. Neukam
1970-1976 - Studium zubního lékařství - univerzita Mainz
Asistent kliniky pro ústní, čelistní a obličejovou chirurgii v Osnabrücku a Hannoveru
1979-1984 - Studium mediciny - univerzita Hannover
1990 - Habilitace
1994 - jmenován profesorem
1995 - vysokoškolský profesor pro zubní lékařství,ústní, čelistní a obličejovou chirurgii
a ředitel Kliniky pro ústní, čelistní a obličejovou chirurgii univerzity v Erlangenu-Norimberk
Prezident EAO, člen redakčních rad německých časopisů pro ústní, čelistní a obličejovou chirurgii,
Zeitschrift für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Oral Science International,Oral Maxillofacial Surgery.
Hlavní pracovní oblastí je vedle implantologie, náhrady kostí, Orto-chirurgie, rozštěpové vady také onkologická chirurgie.

Současné možnosti a budoucnost tkáňové regenerace

Med.Univ.,Dr.Med.Dent. et Med.Sci. Michael Payer

Univerzita Graz - zubní klinika
Oddělení obličejové chirurgie

Všeobecným cílem současných konceptů pro regeneraci alveolárního výběžku je zavádění efektivních, minimálně invazivních technik, které u pacientů s těžkými defekty měkkých a tvrdých tkání umožňují úspěšné zavedení implantátu. Důležitými principy pro regenerativní techniky jsou minimální intervence a omezené manipulace s tvrdými a měkkými tkáněmi, které zmenšují postoperativní symptomy a neúspěchy a zvyšují akceptovatelnost pacientem. Dlouhou dobu byly 
v popředí konceptů ošetření autogenní kostní implantáty z extraorálních míst a byly považovány za osteoinduktivní standart při ošetřování defektu. Neuspokojivé výsledky při použití velkých kostních bloků a časté komplikace v místech odběrů posunuly výzkum směrem k používání osteokonduktivních buněčných technik.
Cílem této přednášky je ukázat přehled současných možností, indikací a použití různých augmentativních technik a postupů, zhodnotit jejich pro- a proti- .
Budou zmíněny i další minimálně invazivní chirurgické techniky pro získání intra- i extraorálních 
kostních štěpů a budoucí využití mezenchymálních kmenových buněk v dentální praxi.

Curriculum vitae -
1994-2000 - Lékařská fakulta, Karl-Franzens Universität- Graz
1198-2004 - Zubní lékařství - Univerzita zubního lékařství-Med.Uni Graz
2000 - vědecká spolupráce na odd. maxilo-faciální chirurgie - Univerzita Pittsburgh USA
2004-2006 - doktorské studium vědecké mediciny - MedUi- Graz
2005-2009 - klinický asistent a specialista - Dept.f.Orale Chirurgie-MedUni- Graz
Správný výběr, tvar a úprava abutmentů pro protetické ošetření implantátů.

ZTM Dirk Ahlmann


Privátní zubní laboratoř - Eppstein

Protetické ošetření u pacientů s dentálními implantáty má některé zvláštnosti a odlišnosti proti protetickému ošetření vlastních zubů.
Autor ve své přednášce poukazuje na správné zhotovení modelu pro práce na implantáty.
Velký význam má správné vyhodnocení a naplánování nejen vhodného způsobu protetického ošetření, ale i správný výběr vhodného abutmentu. 
Správné vypracování prefabrikovaných abutmentů, správná a přesná modelace a zhotovení individuálních abutmentů je nejdůležitějším předpokladem úspěšného protetického ošetření.Jak může zubní laboratoř v současné době ekonomicky přežít.

ZTM Dirk Ahlmann

Privátní zubní laboratoř - Eppstein

Autor zmiňuje 3 oblasti, které mohou ovlivnit prosperitu zubní laboratoře
1.Technické vybavení-jakou hraje roli
- CAD CAM není "vše" a ne pro každou laboratoř a CAD CAM není "jen" zirkon
- současné technologie mohou přinášet laboratoři úspěch, když je dodržována kvalita a odpovídají současným trendům
2.Management zubní laboratoře
- nabízené služby, péče o “zákazníka-pacienta“-pacient se musí cítit dobře příjemně u zubního technika jako u svého lékaře
- vzájemná spolupráce a komunikace mezi lékařem - technikem -pacientem
3. Význam systematického vzdělávání
- zkušenosti autora s tímto typem vzdělávání v Německu

Curriculum vitae -
1979-1983-studium obor-zubní technik
1986-1988-Meisterschule Frankfurt zum Erlangen-Zahntechnikermeiasters
2006-2008-Master of Science - Dentale Technologie - Universität Krems
Specialista na integraci a zavádění CNC Technik pro zhotovování a zpracování materiálů frézováním.

 Management dentální hygieny u implantovaných pacientů

Bc. Zlatica Šándorová

Klinika dentálnej hygieny Prešov
DDDental s.r.o - Košice

Ošetření dentálními implantáty je v současnosti dostupné stále širší veřejnosti. U pacientů, kteří mají zájem o zavedení dentálního implantátu nebo u pacientů s již zavedenými implantáty je nevyhnutelná důkladná péče ve smyslu dentální hygieny před, v průběhu ošetření a léčby, ale zejména po ukončení chirurgického a protetického ošetření.
Přednáška přibližuje postup práce dentální hygienistky a zároveň způsoby vedení komunikace.
Poskytuje přehled potřebného instrumentária a prostředků používaných jak v ambulantní 
tak i v domácí péči.
Uvádí příklady a význam technického vybavení ordinace dentální hygienistky - co je potřebné pro její práci a co zvyšuje kvalitu její péče. 
Zahrnuje také stanovení finanční kalkulace ošetření dentální hygienistkou. 
V závěru poukazuje i na příčiny, které vedou k selhání léčby implantáty.

Curriculum Vitae -
2005 -2007 - Fakulta zdravotnictví Prešovská Univerzita - obor Dentální hygiena
Od r.2007 - DDDental s.ro. -soukromé stomatologické pracoviště - Košice
Od r.2007 - Klinika dentální hygieny - Prešov - externí vyučující